menyu

Daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma üçün gömrük proseduru

Maddə 134. Daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma gömrük prosedurunun məzmunu və tətbiqi

 1. Gömrük proseduru daxili istehlaka buraxılma, beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş mallara sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncamında məhdudiyyət qoyulmadan Birliyin gömrük ərazisində yerləşdiyi və istifadə edildiyi xarici mallarla əlaqəli tətbiq olunan gömrük prosedurudur. bu Məcəllə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, xarici mallarla əlaqəli gömrük tənzimlənməsi sahəsində fəaliyyət göstərir.
 2. Bu Məcəllənin 1-cı maddəsinin 126-ci bəndində göstərilən şərti buraxılmış mallar istisna olmaqla, daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar Birlik malları statusunu əldə edir.
 3. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük prosedurunun aşağıdakılarla əlaqəli tətbiq edilməsinə icazə verilir:
  1. gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun tətbiq olunduğu və təkrar ixrac gömrük proseduruna uyğun olaraq Birliyin gömrük ərazisindən ixrac olunan malların emalı məhsulları;
  2. bu Məcəllənin 3-ci maddəsinin 277-cü bəndinin birinci bəndinə uyğun olaraq gömrük ərazisindən kənarda emal gömrük proseduru altına qoyulmuş beynəlxalq nəqliyyat vasitələrini, 184-cü maddəyə uyğun olaraq gömrük ərazisindən kənarda emal gömrük prosedurunu tamamlamaq üçün bu Məcəllə;
  3. bu Məcəllənin 3-ci maddəsinin 277-cü bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş halda müvəqqəti ixrac olunan beynəlxalq nəqliyyat vasitələri.

Maddə 135. Malların daxili istehlak üçün buraxılması üçün gömrük proseduru altına qoyulması şərtləri

 1. Malların daxili istehlak üçün buraxılması üçün gömrük proseduru altına qoyulması şərtləri:
  1. bu Məcəlləyə uyğun olaraq idxal gömrük rüsumlarının və vergilərinin ödənilməsi;
  2. bu Məcəlləyə uyğun olaraq xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi;
  3. bu Məcəllənin 7-ci maddəsinə uyğun olaraq qadağan və məhdudiyyətlərə əməl edilməsi;
  4. daxili bazarın qorunması tədbirlərinə, İttifaq haqqında Müqavilənin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları və (və ya) digər rüsumlar istisna olmaqla müəyyən edilmiş qaydada uyğunluq.
 2. Bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 3-cü bəndinin 134-ci yarımbəndində göstərilən malların daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi şərtləri:
  1. malların Birliyin gömrük ərazisindən faktiki ixrac edildiyi gündən sonrakı gündən 3 il ərzində daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  2. təbii aşınma və dəyişikliklər, habelə normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itkiyə görə dəyişikliklər istisna olmaqla malların dəyişməz vəziyyətinin qorunması;
  3. gömrük orqanları tərəfindən malların müəyyənləşdirilməsi imkanı;
  4. malların Birliyin gömrük ərazisindən çıxarılması halları barədə gömrük orqanına gömrük və (və ya) digər sənədlərin və ya bu sənədlər haqqında məlumatların təqdim edilməsi ilə təsdiqlənən məlumatların təqdim edilməsi;
  5. bu maddənin 1-ci bəndinin 2 və 1-ci yarımbəndlərində göstərilən şərtlərə uyğunluq.

Maddə 136. Daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallarla əlaqəli idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin yaranması və xitam verilməsi hesablama

 1. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallarla bağlı idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi, bəyannaməçinin mal bəyannaməsini qeydiyyata aldığı andan başlayır.
 2. Bir nəqliyyat (daşıma) sənədi və bir göndəricidən bir alıcının adresinə gətirilən daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara görə idxal gömrük rüsumları və vergilərini ödəmək öhdəliyi gömrük dəyəri 200 avroya bərabər olan məbləği keçməyən və Komissiya belə bir məbləğin fərqli bir miqdarını təyin edərsə, Komissiyanın təyin etdiyi məbləğin miqdarı malların qeydiyyatı günündə qüvvədə olan məzənnə ilə yaranmır. gömrük orqanı tərəfindən bəyannamə. Eyni zamanda, bu bəndin məqsədləri üçün, gömrük dəyərinə Birliyin gömrük ərazisinə gətirilən malların gəliş yerinə daşınması (daşınması) dəyəri, bu cür yükləmə, boşaltma və ya yenidən yükləmə xərcləri daxil edilmir. bu malların daşınması (daşınması), yüklənməsi, boşaldılması və ya yenidən yüklənməsi ilə əlaqədar mallar və sığorta xərcləri.
  Bu Məcəllənin 199 və 200-cü maddələrində göstərilən və daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara münasibətdə vergi, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi yaranmır.
  Komissiya, bu bəndin birinci bəndində nəzərdə tutulmuş məbləğdən fərqli bir miqdar müəyyən etmək hüququna malikdir, bu müddət ərzində daxili mallara buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara görə idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi istehlak, bir göndəricidən bir alıcının ünvanına gətirilir, bir dəfəyə nəqliyyat (daşınma) sənədi meydana çıxmaz.
 3. Deklarantın daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara görə idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi deklarant tərəfindən aşağıdakı hallar olduqda ləğv edilir:
  1. malların buraxılması bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında məhdudiyyətlərlə əlaqəli olmayan idxal gömrük rüsumlarının və vergilərinin ödənilməsi üçün güzəştlərdən istifadə edilməklə daxili istehlaka buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq;
  2. bu maddənin 1-ci bəndində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bu maddənin 14-cü bəndinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli olan məbləğlərdə idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri və (və ya) onların yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  3. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən xarici malların qəza və ya fors-major səbəbi ilə məhv edilməsi və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi faktının və ya bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktının tanınması bu xarici mallara münasibətdə bu Məcəlləyə uyğun olaraq məhv edilmədən və ya geri qaytarılmayan itkiyə qədər olan idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi müddəti olduğu hallar istisna olmaqla, normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itkinin nəticəsi. vergilər gəldi;
  4. daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduruna uyğun olaraq malların sərbəst buraxılmasından imtina - mallar üçün bəyannamənin qeydə alınmasından irəli gələn idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar;
  5. bu Məcəllənin 113-cü maddəsinə uyğun olaraq gömrük bəyannaməsinin ləğv edilməsi və (və ya) bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 118-cü bəndinə uyğun olaraq malların buraxılışının ləğvi - idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar mallar üçün bəyannamənin qeydiyyatı;
  6. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi;
  7. bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq malların gömrük orqanı tərəfindən saxlanılması;
  8. cinayət hesabatı yoxlanılarkən, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat (inzibati icraat) aparılarkən götürülmüş və ya həbs edilmiş malların müvəqqəti saxlanması və ya gömrük prosedurlarından birinin altına yerləşdirilməsi. bu cür mallar əvvəllər buraxılmadıqda, onları geri qaytarmaq qərarı verildi;
 4. İdxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün güzəştlərdən istifadə edilməklə daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş mallara görə idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi, bunların istifadəsi və (və ya) sərəncamı ilə bağlı vergilər mallar aşağıdakı hallar olduqda bəyannaməçi tərəfindən ləğv edilir:
  1. bu müddət ərzində, bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında məhdudiyyətlərin fərqli bir qüvvədə olma müddəti müəyyən edilmədiyi təqdirdə, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən etibarən 5 il keçdikdə idxal gömrük rüsumlarının və vergilərinin ödənilməsi üçün son tarix bu maddənin 11-ci bəndində müəyyən edilməyibsə;
  2. bu müddət ərzində bu maddənin 11-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün son tarix gəlməməsi şərti ilə malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulmuş məhdudiyyətlərin digər müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti bitdikdə;
  3. daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən etibarən 5 il keçmədən və ya istifadəyə dair məhdudiyyətlərin qüvvədə olan başqa bir müəyyən edilmiş müddəti bitməmişdən əvvəl malların məhv edilməsi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi və ( və ya) bu müddət ərzində bu maddənin 11-ci bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi vaxtı gəlməmişdirsə, bu malların atılması;
  4. bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən hallar baş verdikdə, bu maddənin 14-cü bəndinin 11-ci yarımbəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli miqdarda idxal gömrük rüsumlarını ödəmək və (və ya) onların yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  5. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən malların daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq satışa çıxarıldığı tarixdən 5 il keçməmişdən əvvəl və ya başqa bir müəyyən edilmiş müddət bitməmiş tanınması qəza və ya fors-major səbəbi ilə xarici malların məhv olması və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi və ya təbii itki nəticəsində bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktı olan malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulan məhdudiyyətlərin qüvvəsi bu cür məhv edilmədən və ya geri qaytarılmayan itkiyə qədər olan hallar istisna olmaqla, bu xarici mallara münasibətdə, Məcəllə gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün son tarix müəyyən etmişdir. bu maddənin 11-ci bəndi ilə;
  6. daxili istehlak üçün buraxma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən 5 il keçməmişdən və ya məhdudiyyətlərin qüvvədə olan başqa bir müəyyən edilmiş müddəti bitməmişdən əvvəl malların dövlət xeyrinə imtina gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi malların istifadəsi və (və ya) sərəncamı barədə;
  7. bu maddənin 11-ci bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün son tarix bu cür gömrük proseduru altında yerləşdirilmədən əvvəl olmamaq şərti ilə malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  8. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi.
 5. Bu maddənin 1-cü bəndinin 14-ci yarımbəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli miqdarda idxal gömrük rüsumlarını ödəmək və (və ya) onların yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi ilə daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara münasibətdə. Birlik daxilində olan beynəlxalq müqavilələrlə və ya İttifaqa daxil olma haqqında beynəlxalq müqavilələrlə Avrasiya İqtisadi Birliyinin Vahid Gömrük Tarifinin müəyyən etdiyi tariflərdən daha aşağı dərəcələrlə idxal gömrük rüsumları, bu məbləğdə idxal gömrük rüsumlarını ödəmək öhdəliyini ləğv etmir. Avrasiya İqtisadi Birliyinin Vahid Gömrük Tarifinin müəyyən etdiyi dərəcələrlə hesablanmış idxal gömrük rüsumlarının məbləğləri ilə malların sərbəst buraxılması zamanı ödənilən idxal gömrük rüsumlarının məbləğlərindəki və ya beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş başqa bir məbləğdəki fərq Birlik və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələr.
 6. Bu maddənin 5-ci bəndində göstərilən mallara görə idxal gömrük rüsumlarını bu bənddə göstərilən miqdarda ödəmək öhdəliyi aşağıdakı hallar olduqda sona çatır:
  1. bu maddənin 3-cü bəndinin 14-cü yarımbəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli miqdarda idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi və (və ya) onların yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  2. Birlik daxilində beynəlxalq müqavilələr və ya bu maddənin 5-ci bəndinin bir hissəsinə uyğun olaraq Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş siyahıya daxil edilmiş malların daxili istehlakı üçün buraxılması üçün gömrük proseduruna uyğun olaraq buraxılış tarixindən etibarən 7 il keçdikdə və ya bu maddənin 7-ci bəndinin ikinci abzasına uyğun olaraq Birliyə və ya Komissiyaya qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələr, malların xarici malların statusunu qoruduğu başqa bir müddət müəyyən edilməmişdir, bu müddət ərzində ödəmə tarixi bu maddənin 13-cü bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumlarının gəlməməsi;
  3. İttifaq daxilində olan beynəlxalq müqavilələr və ya İttifaqa qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələr ilə müəyyən edilmiş, malların xarici malların statusunu saxladığı başqa bir müddətin bitməsi, bu müddət ərzində 13-cü bənddə müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi müddəti bu yazı gəlmədi;
  4. bu maddənin 7-ci bəndinin ikinci abzasına uyğun olaraq Komissiya tərəfindən bu maddənin 7-ci bəndinin ikinci abzasına uyğun olaraq Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş siyahıya (siyahılara) daxil olan mallarla əlaqədar olaraq Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş müddətin bitməsi , bu müddət ərzində bu maddənin 13-cü bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix;
  5. malların dövlət xeyrinə imtina gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  6. Üzv Dövlətin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu bəndin 2 - 4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş hallar baş vermədən əvvəl gömrük orqanı tərəfindən xarici malların məhv edilməsi və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi faktı qəza və ya fors-major səbəbi və ya bu malların normal daşınması (daşınması) və (və ya) saxlanması şəraitində təbii itki nəticəsində bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktı səbəbindən; bu Məcəlləyə uyğun olaraq, bu xarici mallara münasibətdə, bu maddənin 13-cü bəndində müəyyən edilmiş gömrük rüsumlarının ödənmə tarixi gəlmişdir;
  7. bu maddənin 13-cü bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix, məhv etmə gömrük proseduru altında yerləşdirilmədən əvvəl olmamaq şərti ilə, malların məhv edilməsi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  8. bu maddənin 13-cü bəndində müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix bu gömrük proseduru altında yerləşdirilmədən əvvəl olmamaq şərti ilə malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  9. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi.
 7. Birlik içərisindəki beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, Avrasiya İqtisadi Birliyinin Vahid Gömrük Tarifində müəyyənləşdiriləndən daha aşağı idxal gömrük rüsumlarının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan mallardan; Komissiya, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən etibarən 5 il sonra Birlik malları statusunu alan malların siyahısını (siyahılarını) müəyyənləşdirir.
  Göstərilən malların müəyyən kateqoriyalarına münasibətdə Komissiya, bu maddənin birinci bəndində göstəriləndən daha uzun müddətdən sonra Birlik malları statusunu alan malların siyahısını (siyahılarını) müəyyənləşdirmək və müəyyən etmək hüququna malikdir. belə bir dövr.
 8. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallara münasibətdə xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödəmək öhdəliyi bəyannaməçi tərəfindən aşağıdakı hallar olduqda ləğv edilir:
  1. bu maddənin 16-cı bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödəniləcək məbləğlərdə xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının və (və ya) onların yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  2. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən xarici malların qəza və ya fors-major səbəbi ilə məhv olması və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi və ya nəticədə bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktı kimi tanınması bu xarici mallara münasibətdə bu Məcəlləyə uyğun olaraq məhv edilmədən və ya geri qaytarılmayan itkiyə qədər olan hallar istisna olmaqla, normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itki, antidempinq, kompensasiya rüsumları gəldi;
  3. daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxılmasından imtina - mallar üçün bəyannamə qeydiyyatı zamanı yaranan xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi öhdəliyi ilə əlaqədar;
  4. bu Məcəllənin 113-cü maddəsinə uyğun olaraq gömrük bəyannaməsinin ləğvi və (və ya) bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 118-cü bəndinə uyğun olaraq malların buraxılışının ləğvi - xüsusi, antidempinq, kompensasiya ödəmə öhdəliyi ilə əlaqədar gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı zamanı yaranan rüsumlar;
  5. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi;
  6. bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq malların gömrük orqanı tərəfindən saxlanılması;
  7. cinayət hesabatı yoxlanılarkən, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat (inzibati icraat) aparılarkən götürülmüş və ya həbs edilmiş malların müvəqqəti saxlanması və ya gömrük prosedurlarından birinin altına yerləşdirilməsi. bu cür malların əvvəllər buraxılmaması halında onları geri qaytarmaq qərarı verildi.
 9. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş mallara gəldikdə, idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi icra edilməlidir (idxal gömrük rüsumları, vergilər bu Məcəlləyə uyğun olaraq idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsinin fərqli bir tarixi müəyyən edilmədiyi təqdirdə, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların sərbəst buraxılmasından əvvəl.
 10. İdxal gömrük rüsumlarının, bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulan məhdudiyyətlərlə əlaqəli vergilərin ödənilməsi üçün təşviq tətbiq olunmaqla daxili istehlaka buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş mallara gəldikdə, idxal gömrük rüsumlarını ödəmək öhdəliyi və vergilər bu maddənin 11-ci bəndində göstərilən hallar baş verdikdə icra edilməlidir.
 11. Aşağıdakı hallar olduğu təqdirdə, bu maddənin 10-cu bəndində göstərilən mallarla əlaqədar idxal gömrük rüsumlarının və vergilərinin ödənilməsi üçün son tarix:
  1. bəyannaməçi tərəfindən bu cür imtiyazlardan imtina edildiyi təqdirdə - daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma gömrük proseduru altında malların yerləşdirilməsi üçün təqdim olunan mallar üçün bəyannaməyə daxil olduğu gün, idxal gömrük rüsumlarının və vergilərinin ödənilməsində imtiyazların rədd edilməsinin şərtləri;
  2. idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin və (və ya) bu güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqədar bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında məhdudiyyətlərin ödənilməsi üçün müavinətlərin verilməsinin məqsəd və şərtlərini pozaraq hərəkətlər edildikdə bu cür hərəkətlərin edilməsi bu cür malların itirilməsinə səbəb olduqda, - bu hərəkətlərin həyata keçirildiyi ilk gün və bu gün təyin edilməyibsə, - malların daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulduğu gün;
  3. malların itirilməsi halında, qəza və ya fors-major səbəbiylə məhv olması və (və ya) bərpa edilməyən itkisi və ya normal nəqliyyat (nəqliyyat) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itki nəticəsində bərpa olunmayan itki istisna olmaqla, - malların itirildiyi gün və bu gün müəyyən edilməyibsə - malların daxili istehlak üçün buraxılması üçün gömrük proseduru altına qoyulduğu gün;
  4. idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin və (və ya) bu güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında məhdudiyyətlərə riayət edilməsi üçün güzəştlərin verilməsinə dair məqsəd və şərtlərə əməl edilməsi bu Məcəllənin 316-cı maddəsinə əsasən təsdiqlənməmiş hesab olunur - malların daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi gün.
 12. Birlik daxilində olan beynəlxalq müqavilələrə və ya İttifaqa daxil olma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq ödənişlə daxili istehlaka buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş mallar üçün, Gömrük Gömrük rüsumlarının Vahid Gömrük tərəfindən müəyyən edilənlərdən daha aşağı dərəcələri ilə Avrasiya İqtisadi Birliyinin tarifi, idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi öhdəliyi bu maddənin 13-cü bəndində göstərilən hallar baş verdikdə icra edilməlidir.
 13. Aşağıdakı hallar olduqda, bu maddənin 12-ci bəndində göstərilən mallara görə idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix:
  1. idxal gömrük rüsumlarının könüllü ödənilməsi halında - daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında malların yerləşdirilməsi üçün təqdim olunan mallar üçün bəyannaməyə daxil olma günü, idxal gömrük rüsumlarının hesablanmasında dəyişikliklər və ya Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş başqa bir gün Birlik içindəki beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq;
  2. bu Məcəllənin 4-cı maddəsinin 126-cü bəndində müəyyən edilmiş malların istifadəsinə qoyulmuş məhdudiyyətləri pozaraq və (və ya) Birlik daxilində olan beynəlxalq müqavilələrdə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edilmiş digər şərtləri pozaraq hərəkətlər edildikdə, - bu hərəkətlərin həyata keçirildiyi ilk gün və bu gün təyin edilməyibsə - malların daxili istehlak üçün buraxılması üçün gömrük proseduru altına qoyulduğu gün.
 14. Bu Məcəllə ilə başqa cür müəyyən edilmədikdə, idxal gömrük rüsumları və vergiləri ödənilir:
  1. bu maddənin 9-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə - idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün tarif güzəştləri və güzəştləri nəzərə alınmaqla, mallar üçün bəyannamədə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumları və vergiləri miqdarında;
  2. bu maddənin 10-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə - tarif güzəştləri nəzərə alınmaqla və tətbiq ilə əlaqəli ödənilməyən mallar üçün bəyannamədə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumları və vergilərinin məbləği miqdarında idxal gömrük rüsumları və vergilərinin və bu cür malların, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən 5 il keçməmişdən əvvəl və ya müəyyən edilmiş digər qüvvədə olma müddəti bitməmiş güzəştlər. bu Məcəllənin 3-cı maddəsinin 176-cü bəndinə uyğun olaraq malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında, onların təmiri üçün gömrük ərazisindən kənarda emal gömrük proseduru altına qoyulmuş məhdudiyyətlər, - həmçinin idxal miqdarı miqdarında bu Məcəllənin 1-cı maddəsinin 6-186-cı bəndlərinə uyğun olaraq hesablanmış gömrük rüsumları və vergiləri;
  3. bu maddənin 12-ci bəndində göstərilən mallara münasibətdə - Avrasiya İqtisadi Birliyinin Vahid Gömrük Tarifinin müəyyən etdiyi idxal gömrük rüsumları dərəcələri ilə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumlarının məbləğlərindəki fərq məbləğində və malların sərbəst buraxılmasından sonra ödənilən idxal gömrük rüsumlarının və ya Birlik daxilindəki beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş başqa bir miqdarda.
 15. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş (yerləşdirilmiş) mallarla əlaqədar olaraq xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödəmək öhdəliyi icra edilməlidir (xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödənilməlidir). daxili istehlak üçün buraxma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxılması.
 16. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallarla bağlı xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları, bu fəsildə 12-də göstərilən xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, mallar üçün bəyannamədə hesablanmış məbləğdə ödənilir. Kod.
 17. Mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl buraxılması zamanı daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş (yerləşdirilmiş) mallara münasibətdə bu maddə bu Məcəllənin 137-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla tətbiq edilir.

Maddə 137. İdxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin yaranma və xitam xüsusiyyətləri, onların ödənmə müddəti və sərbəst buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallarla bağlı hesablanması daxili istehlak üçün, mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılmasından sonra

 1. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş, mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl buraxılması üçün elan edilmiş mallara gəldikdə, bu mallara görə idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi malların sərbəst buraxılması üçün ərizə təqdim edən şəxsdən mallar üçün bəyannamə təqdim edilməmişdən əvvəl, gömrük orqanı malların buraxılması üçün müraciəti qeydə aldığı andan mallar üçün bəyannamə təqdim edilənə qədər yaranır.
 2. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş, mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl buraxılması üçün elan edilmiş mallara gəldikdə, idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi təqdim edən şəxs tərəfindən ləğv edilir. mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün ərizə.
  1. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən xarici malların qəza və ya fors-major səbəbi ilə məhv olması və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi və ya nəticədə bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktı kimi tanınması normal halda daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itki məhv və ya bu malların buraxılmasından əvvəl bərpa olunmayan itki;
  2. mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılmasından imtina;
  3. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi;
  4. bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq malların gömrük orqanı tərəfindən saxlanılması;
  5. cinayət hesabatı yoxlanılarkən, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat (inzibati icraat) aparılarkən götürülmüş və ya həbs edilmiş malların müvəqqəti saxlanması və ya gömrük prosedurlarından birinin altına yerləşdirilməsi. bu cür malların əvvəllər buraxılmaması halında onları geri qaytarmaq qərarı verildi.
 3. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilmədən əvvəl həyata keçirilmiş mallara gəldikdə, ərizə təqdim etmiş şəxs üçün idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi öhdəliyinə xitam verilir. aşağıdakı hallar baş verdikdə mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların buraxılması:
  1. bu mallara idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün güzəştlər tətbiq edildikdə, gömrük orqanı tərəfindən elektron sənədin göndərilməsi və ya bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndində göstərilən müvafiq nişanların gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi. bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulan məhdudiyyətlərlə əlaqəli deyil;
  2. bu maddənin 1-cü və 12-ci bəndlərində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bu maddənin 4-ci bəndinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli olan miqdarda gömrük rüsumlarını, vergiləri və (və ya) onların toplanması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, həmçinin göndərilməsi gömrük orqanı tərəfindən elektron sənəd və ya gömrük orqanı tərəfindən bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndində göstərilən müvafiq nişanların vurulması;
  3. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi.
 4. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barəsində gömrük orqanı tərəfindən elektron sənəd göndərilən mallara münasibətdə və ya bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndi tətbiq edilmiş, bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulan məhdudiyyətlərlə əlaqəli idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsinə görə güzəştlər, bu mallara görə idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi bu Məcəllənin 4-cı maddəsinin 136-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallar baş verdikdə, mallar barəsində bəyannamə verilməmişdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün müraciət etmiş şəxs tərəfindən ləğv edilir.
 5. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barəsində gömrük orqanının elektron sənəd və ya müvafiq işarələri göndərdiyi mallara münasibətdə bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndi, Birlik çərçivəsindəki beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, idxal gömrük rüsumları, Vahid Gömrük tərəfindən müəyyən ediləndən daha aşağı idxal gömrük rüsumları ilə ödənilir. Avrasiya İqtisadi Birliyinin tarifi, idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi və (və ya) bu maddənin 1-ci bəndinin 12-ci bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödənilməli olan miqdarda yığılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, idxal gömrük rüsumlarını ödəmək öhdəliyini ləğv etmir. Avrasiya İqtisadiyyatının Vahid Gömrük Tarifi tərəfindən müəyyən edilmiş idxal gömrük rüsumları dərəcələri ilə hesablanmış idxal gömrük rüsumlarının məbləğlərindəki fərq məbləğində iqtisadi Birlik və malların sərbəst buraxılması ilə ödənilən idxal gömrük rüsumlarının məbləği və ya Birlik içindəki beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş başqa bir miqdar. İdxal gömrük rüsumlarını ödəmək öhdəliyi bu Məcəllənin 6-cı maddəsinin 136-cı bəndində nəzərdə tutulmuş hallar olduqda, mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün ərizə təqdim etmiş şəxs üçün ləğv edilir. .
 6. Daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl həyata keçirilmiş mallara gəldikdə, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi təqdim edən şəxs tərəfindən ləğv edilir. aşağıdakı hallar baş verdikdə mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların buraxılması üçün müraciət:
  1. bu maddənin 13-cü bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödəniləcək miqdarda xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları və (və ya) onların toplanması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi və elektron sənədin gömrük orqanı tərəfindən göndərilməsi və ya gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndində göstərilən müvafiq işarələr;
  2. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi.
 7. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, sərbəst buraxılması mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barələrində bəyannamə 16-cı bənddə göstərilən müddətdən gec olmayaraq təqdim edilmiş mallara münasibətdə. Bu Məcəllənin 120-ci maddəsi və bəyannaməçisi səlahiyyətli iqtisadi operator olan mallara münasibətdə - bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 441-cü bəndində göstərilən müddətdən gec olmayaraq, idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi öhdəliyinə tabedir. mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl icra (idxal gömrük rüsumları, vergilər ödənilməlidir), əgər idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün başqa bir müddət varsa, vergilər bu Məcəlləyə uyğun olaraq müəyyən edilməyib.
 8. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barəsində gömrük orqanı tərəfindən elektron sənəd göndərilmiş mallara münasibətdə və ya bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndi tətbiq edilmiş, bu malların istifadəsi və (və ya) sərəncamına qoyulan məhdudiyyətlərlə əlaqəli idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsinə görə güzəştlər, bu mallara görə idxal gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyi hallar baş verdikdə və bu Məcəllənin 11-cı maddəsinin 136-ci bəndində göstərilən müddətlərdə icra edilir.
 9. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altına qoyulmuş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barəsində gömrük orqanının elektron sənəd və ya müvafiq işarələri göndərdiyi mallarla əlaqəli olduqda bu Məcəllənin 17-ci maddəsinin 120-ci bəndi, Birlik çərçivəsində beynəlxalq müqavilələrə və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, idxal gömrük rüsumları, Vahid tərəfindən müəyyənləşdiriləndən daha aşağı idxal gömrük rüsumları ilə ödənilmişdir. Avrasiya İqtisadi Birliyinin Gömrük Tarifi, idxal gömrük rüsumlarını ödəmək öhdəliyi, bu Məcəllənin 13-cı maddəsinin 136-cü bəndində göstərilən hallar baş verdikdə və müddətdə yerinə yetirilməlidir.
 10. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, sərbəst buraxılması mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl edilmiş və barələrində bəyannamə 16-cı bənddə göstərilən müddətdən gec olmayaraq təqdim edilmiş mallara münasibətdə. Bu Məcəllənin 120-ci maddəsi və bəyannaməçisi iqtisadi fəaliyyət göstərən mallara münasibətdə - bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 441-cü bəndində göstərilən müddətdən gec olmayaraq xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödəmək öhdəliyi mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl icra edilməli (xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödənilməlidir).
 11. Daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altına qoyulmuş, buraxılışı mallar üçün bəyannamə təqdim edilmədən əvvəl həyata keçirilmiş mallara münasibətdə, mallar üçün bəyannamə Maddənin 16-cı bəndində göstərilən müddət bitmədən təqdim edilməmişdir. Bu Məcəllənin 120-ci maddəsi və bəyannaməçisi səlahiyyətli iqtisadi operator olan mallara münasibətdə - bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 441-cü bəndində göstərilən müddət bitməmiş idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, anti -dempinq, kompensasiya rüsumları icra edilməlidir. İdxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix bu Məcəllənin 16-ci maddəsinin 120-cı bəndində göstərilən müddətin son günüdür və səlahiyyətli iqtisadi operator tərəfindən elan edilmiş mallar üçün - son gündür. bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 441-cü bəndində göstərilən müddət.
 12. İdxal gömrük rüsumları və vergiləri ödənilir:
  1. bu maddənin 7-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə - idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsi üçün tarif güzəştləri və güzəştləri nəzərə alınmaqla, mallar üçün bəyannamədə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumları və vergiləri miqdarında;
  2. bu maddənin 8-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə - tarif güzəştləri nəzərə alınmaqla və tətbiq ilə əlaqəli ödənilməyən mallar üçün bəyannamədə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumları və vergilərinin məbləği miqdarında idxal gömrük rüsumları və vergilərinin və bu cür malların, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduruna uyğun olaraq malların buraxıldığı tarixdən 5 il keçməmişdən əvvəl və ya müəyyən edilmiş digər qüvvədə olma müddəti bitməmiş güzəştlər. bu Məcəllənin 3-cı maddəsinin 176-cü bəndinə uyğun olaraq malların istifadəsi və (və ya) sərəncamında, onların təmiri üçün gömrük ərazisindən kənarda emal gömrük proseduru altına qoyulmuş məhdudiyyətlər, - həmçinin idxal miqdarı miqdarında bu Məcəllənin 1-cı maddəsinin 6-186-cı bəndlərinə uyğun olaraq hesablanmış gömrük rüsumları və vergiləri;
  3. bu maddənin 9-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə - Avrasiya İqtisadi Birliyinin Vahid Gömrük Tarifinin müəyyən etdiyi idxal gömrük rüsumları dərəcələri ilə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış idxal gömrük rüsumlarının məbləğlərindəki fərq məbləğində və malların sərbəst buraxılmasından sonra ödənilən idxal gömrük rüsumlarının məbləği və ya Birlik daxilindəki beynəlxalq müqavilələr və ya Birliyə qoşulma haqqında beynəlxalq müqavilələr ilə müəyyən edilmiş başqa miqdarda.
 13. Bu maddənin 10-cu bəndində göstərilən mallara münasibətdə, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları bu Məcəllənin 12-ci fəslində nəzərdə tutulmuş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, mallar üçün bəyannamədə hesablanmış məbləğdə ödənilir.
 14. Bu maddənin 11-ci bəndində göstərilən mallarla əlaqədar olaraq, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, ödənilməli olan xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının hesablanması üçün əsas sərbəst buraxılması üçün ərizədə göstərilən məlumatlar əsasında müəyyən edilir. mallar və belə bir bəyanatla birlikdə təqdim olunan sənədlər.
  Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal nomenklaturasına uyğun olaraq malların kodları 10-dan az simvol sayı ilə qruplaşdırma səviyyəsində müəyyən edilirsə:
  • gömrük rüsumlarının hesablanması üçün belə bir qruplaşdırmaya daxil olan mallara uyğun gömrük rüsumları dərəcələrinin ən yüksək dərəcəsi tətbiq olunur;
  • vergilərin hesablanması üçün əlavə dəyər vergisi dərəcələrinin ən yüksək dərəcəsi tətbiq olunur, bu qrupa daxil olan mallara uyğun olan aksiz vergiləri dərəcələrinin (aksiz vergisi və ya aksiz) ən yüksək dərəcəsi tətbiq olunur. gömrük rüsumları müəyyən edilir;
  • xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının hesablanması üçün bu bəndin altıncı bəndi nəzərə alınmaqla, belə bir qruplaşdırmaya daxil olan mallara uyğun gələn xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ən yüksək dərəcəsi tətbiq olunur.
   Xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları bu Məcəllənin 4-cü fəslinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş malların mənşəyi və (və ya) bu rüsumları müəyyənləşdirmək üçün lazım olan digər məlumatlar əsasında hesablanır.
   Malların mənşəyi və (və ya) göstərilən rüsumların müəyyənləşdirilməsi üçün tələb olunan digər məlumatlar təsdiqlənmədikdə, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları, mallar üçün müəyyən edilmiş ən yüksək xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarına əsasən hesablanır. malların təsnifatı 10 simvol səviyyəsində aparıldığı təqdirdə xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının eyni kodu və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq malların kodları olduqda qruplaşdırmaya daxil olan mallar 10-dan az simvol sayı ilə qruplaşdırma səviyyəsində müəyyən edilir.
 15. Bu maddənin 11-ci bəndində göstərilən mallarla əlaqəli olaraq sonradan mallar üçün bəyannamə verilirsə, gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları bəyannamədə bu Məcəlləyə uyğun olaraq hesablanmış məbləğdə ödənilir. mal bəyannaməsində göstərilən məlumatlara əsasən mallar üçün. Həddindən artıq ödənilmiş və (və ya) həddindən artıq yığılmış gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının geri qaytarılması (əvəzləşdirilməsi) bu Məcəllənin 10-cu fəsli və 76-cı maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Maddə 138. Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 134-cü bəndində göstərilən mallara münasibətdə idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsinin xüsusiyyətləri

 1. Bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 3-cü bəndinin 134-ci yarımbəndində göstərilən mallar daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulduqda, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları məbləğində ödənilməlidir. idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya ödənişləri kimi ödəniləcək xarici mallargömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulmuş və bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 3-cü bəndinin 134-ci yarımbəndində göstərilən malların istehsalı üçün istifadə olunan sərbəst buraxılma normalarına uyğun olaraq, daxili istehlak.
  Bu mallarla bağlı idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları bu Məcəllənin 1-ci maddəsinin 175-ci bəndinə uyğun olaraq hesablanır.
 2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq ödənilmiş (toplanan) idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının məbləğlərinə görə faizlər ödənilir, sanki bu məbləğlərə görə ödənişlərinin təxirə salınması təmin edilmişdir. idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin ləğv edildiyi gün malların gömrük ərazisindəki gömrük proseduru altına qoyulduğu tarix.
  Göstərilən faizlər bu Məcəllənin 60-cı maddəsinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir.
  Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 173-cü bəndinə uyğun olaraq gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun fəaliyyəti dayandırılmışsa, gömrük prosedurunun dayandırılması müddəti üçün bu bənddə nəzərdə tutulmuş faizlər tutulmur və ödənilmir.
 3. Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 3-cü bəndinin 134-cü yarımbəndində göstərilən mallar daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulduqda, idxal gömrük rüsumları və vergiləri bu Məcəllənin 186-cı maddəsinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir, sanki bu mallar məhsullar işlənmişdir.
BUCH.1С həftənin sonunda yola düşən iş günlərinin ən əlamətdar xəbərlərini xatırladır.
00:30 31-07-2021 Daha ətraflı ...
BUH.1С mütəmadi olaraq mühasiblərin, menecerlərin və sahibkarların CCT sahəsində son hadisələri izah etməyə kömək etmək üçün online bilet ofislərində olan xəbərləri qısa bir şəkildə təhlil edir.
23:45 30-07-2021 Daha ətraflı ...
İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi kömür hasilatı üçün MET nisbətinə görə deflyator əmsallarını üç ayda bir müəyyən edir və təsdiq edir.
23:00 30-07-2021 Daha ətraflı ...