Dövlət qeydiyyatına alınacaq məhsulların (malların) siyahısı

  1. Dezinfeksiya edənlər, dezinfeksiya edən və deratizasiya edən maddələr (evdə, tibb müəssisələrində və digər müəssisələrdə istifadə üçün (baytarlıqda istifadə edilənlər və sənaye istehsalında istifadə olunan bioloji faktorlara (böcəklərə) qarşı fərdi dermatoloji qoruyucu vasitələrlə əlaqəli dərman vasitələri istisna olmaqla)) ...
  2. Ev kimyəvi məhsullar (mallar).
  3. İnsanlar üçün potensial təhlükə yaradan potensial təhlükəli kimyəvi və bioloji maddələr və onlara əsaslanan preparatlar (dərmanlar istisna olmaqla), təbii və ya süni mənşəli fərdi maddələr (birləşmələr) istehsal, istifadə, daşınma, emal, habelə məişət şəraitində insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsir göstərə bilər.
  4. İçməli su təchizatı sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş su təmizləyici materiallar, avadanlıqlar, qurğular və digər texniki vasitələr.
  5. Yetkinlər üçün fərdi gigiyena məhsulları.
  6. Yeməklə təmas üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar (qablar, bıçaq bıçaqları, emal avadanlığı və qablaşdırma (qapaqlar) xaricində). - Avrasiya İqtisadi Komissiyası Şurasının 78-cü il tarixli 18.09.2014 saylı Qərarı ilə düzəliş edilmiş paraqraf, bu siyahının 1-6-cı bəndlərində göstərilən məhsulların (malların) idxalı və dövriyyəsi Dövlət sanitariya qaydalarının 17 və 30-cu bəndlərinə uyğun olaraq onların təhlükəsizliyini təsdiqləyən bir sənəd olduqda həyata keçirilir. Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük sərhədində epidemioloji nəzarət (nəzarət).
İstehsalçı (istehsalçı) tərəfindən yalnız parfümeriya və kosmetika məhsulları, məişət kimyəvi maddələr, bitki mühafizə vasitələri və dezinfeksiyaedicilər, dezinfeksiya və deratizasiya, habelə əczaçılıq məhsulları istehsalı üçün nəzərdə tutulan xammal, aktiv maddələr dövlət qeydiyyatına alınmır.

İlk dəfə gömrük ərazisinə gətirilən və gətirilən məhsullar (mallar) dövlət qeydiyyatına alınır EAEUparaqraflar 1 - 6-da göstərilən və aşağıdakı cədvələ daxil edilmişdir

VT kodu Xarici ticarət fəaliyyəti EAEU Dövlət qeydiyyatına alınacaq məhsulların (malların) adı
2505 Ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə olunan 26-cı qrupun metal daşıyıcı qumları xaricində rəngli və ya boyasız hər növ təbii qumlar.
2508 Digər gillər (6806 mal mövqeyindəki genişlənmiş gillər daxil deyil), andalusit, kyanit və sillimanit, kalsine edilmiş və ya olmasa da; mullit; ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə edilən fireclay və ya dinas torpaqları
2512000000 Silisli əriməz torpaqlar (məsələn, diatomlu torpaq, tripolit və diatomit) və bənzər silisli torpaqlar, əhənglənməmiş və ya olmayan, xüsusi çəkisi 1 və ya daha az olan, ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə olunur
2828 Hipokloritlər; texniki kalsium hipoklorit; xloritlər; (istehsalçının (istehsalçının) sənədlərinə görə) dezinfeksiyaedici, dezinfeksiya edən və deratizasiya edən maddələr olan (gündəlik həyatda, tibb müəssisələrində və digər müəssisələrdə istifadə üçün (baytarlıqda istifadə edilənlər istisna olmaqla) olan hipobromitlər)
2829 Xloratlar və perkloratlar; bromatlar və perbromatlar; (istehsalçının (istehsalçının) sənədlərinə görə) dezinfeksiya edən, dezinfeksiya edən və deratizasiya edən maddələr olan (gündəlik həyatda, tibb müəssisələrində və digər müəssisələrdə istifadə üçün (baytarlıqda istifadə edilənlər xaricində) olan yodat və dövrlər)
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik turşular və onların anhidritləri, halidlər, peroksidlər və peroksidlər; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2916 Doymamış asiklik monokarboksilik turşular, tsiklik monokarboksilik turşular, onların anhidritləri, halidlər, peroksidlər və peroksidlər; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2917 Polikarboksilik turşular, onların anhidritləri, halidlər, peroksidlər və peroksidlər; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2918 Əlavə oksigen tərkibli bir funksional qrupu olan karboksilik turşular və onların anhidritləri, halidləri, peroksidləri və peroksidləri; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2919 Laktofosfatlar da daxil olmaqla fosfor esterləri və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2920 Qeyri-metal digər qeyri-üzvi turşuların (hidrogen halidlərinin esterlərindən başqa) və onların duzlarının esterləri; onların halogenləşdirilmiş, sulfonlaşmış, nitratlaşdırılmış və ya nitratlaşmış törəmələri
2921 Amin funksiyası birləşmələri
2922 Bir oksigen olan bir funksional qrupu əhatə edən amin birləşmələri
2923 Dördüncü ammonium duzları və hidroksidlər; kimyəvi olaraq təyin olunmamış digər lesitinlər və fosfoaminolipidlər
2924 Bir karboksamid funksional qrupu olan birləşmələr; amid funksional turşu karbon birləşmələri
2925 Bir karboksimid funksional qrupu olan birləşmələr (saxarin və onun duzları da daxil olmaqla) və funksional imine qrupu olan birləşmələr
2926 Nitril funksional qrupu olan birləşmələr
2927000000 Diazo, azo və ya azoksi birləşmələr
292800 Üzvi hidrazin və ya hidroksilamin törəmələri
2929 Digər azot tərkibli funksional qruplar olan birləşmələr
2930 Organosulfur birləşmələri
2931 Digər üzvi qeyri-üzvi birləşmələr
2932 Yalnız oksigen heteroatom (lar) olan heterosiklik birləşmələr
2933 Yalnız azotlu heteroatom (lar) olan heterosiklik birləşmələr
293500 Sülfonamidlər
3202 Sintetik üzvi taninlər; qeyri-üzvi tanninlər; tərkibində olan və ya olmayan təbii tanen maddələri; əvvəlcədən aşılama üçün ferment preparatları
3204 Sintetik üzvi rəngləmə maddəsi, kimyəvi cəhətdən müəyyən edilmiş və ya təyin olunmamışdır; bu qrupa 3 qeydində göstərilən sintetik üzvi rəngləmə maddələri əsasında hazırlanan preparatlar; kimyəvi cəhətdən müəyyən edilməmiş və ya təyin olunmayan optik işıqlandırıcı və ya fosfor kimi istifadə olunan sintetik üzvi məhsullar
3205000000 Rəngli laklar; bu qrupa 3 qeydində göstərilən rəngli laklar əsasında hazırlananlar
3206 Digər rəngləmə maddəsi; 3, 3203 və ya 3204 başlıq hazırlıqlarından başqa bu qrupa 3205 Qeyddə göstərilən hazırlıqlar; fosfor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar, kimyəvi cəhətdən müəyyən edilməmiş və ya edilməmişdir
3207 Keramika, emaye və ya şüşə istehsalında istifadə olunan hazırlanmış piqmentlər, hazır şüşə səsboğucular və hazır boyalar, şüşə emaye və şirələr, engoblar (sürüşmələr), maye parıldadıcı və buna bənzər preparatlar; şüşə frit və digər şüşə toz, qranullar və ya lopa
3208 Sintetik polimerlərə və ya kimyəvi dəyişdirilmiş təbii polimerlərə əsaslanan, sulu olmayan bir mühitdə dağılmış və həll olunan boyalar və laklar (emaye və laklar daxil olmaqla); bu qrupa 4 qeydində göstərilən həllər
3209 Sintetik polimerlərə və ya kimyəvi dəyişdirilmiş təbii polimerlərə əsaslanan, sulu bir mühitdə dağılmış və həll olunan boyalar və laklar (emaye və laklar daxil olmaqla)
321000 Digər boyalar və laklar (emaye, laklar və yapışan boyalar daxil olmaqla); dəri üçün istifadə bitmiş su piqmentləri
3212 Boyalar (emallar daxil olmaqla) istehsalında istifadə olunan sulu olmayan ortada, maye və ya xəmir şəklində paylanan piqmentlər (metal tozlar və lopa daxil olmaqla); damğa folqa; pərakəndə satış üçün formalarda və ya qablaşdırmada qoyulmuş boyalar və digər boyayıcı maddələr
3214 Şüşə və bağ örtükləri, qatran sementlər, mastiklər və digər mastiklər; rəsm üçün çökəkliklər; fasadların səthlərini, binaların daxili divarlarını, döşəmələrini, tavanlarını və ya oxşarlarını hazırlamaq üçün yanmaz birləşmələr
3307 Bağlı dezodorantlar, ətirli və ya ətirli olmayan, dezinfeksiyaedici xüsusiyyətlərə malik və ya olmayan
340220 Üzvi səthi aktiv maddələr (sabundan başqa); səthi aktiv maddələr, yuyucu maddələr (köməkçi yuyucu maddələr daxil olmaqla) və tərkibində sabun olmayan və ya olmayan yuyucu maddələr (3401 başlıq məhsullarından başqa); pərakəndə satış üçün əvvəlcədən qablaşdırılır
340290 Üzvi səthi aktiv maddələr (sabundan başqa); səthi aktiv maddələr, yuyucu maddələr (köməkçi yuyucu maddələr daxil olmaqla) və tərkibində sabun olmayan və ya olmayan yuyucu maddələr (3401 başlıq məhsullarından başqa); digərləri
3403 Bitumlu minerallardan alınan neft və ya neft məhsulları olan toxuculuq materialları, dəri, xəz və ya digər materialların yağ və ya yağ müalicəsi üçün istifadə olunan məhsullar
3405400000 Pasta və tozları və digər təmizləyici məhsulları təmizləmək
3802 Aktivləşdirilmiş karbon; daxili içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş aktivləşdirilmiş təbii mineral məhsullar
3808 Pərakəndə satış üçün forma və ya qablaşdırma şəklində qablaşdırılan və ya bitmiş preparatlar və ya məhsullar kimi təqdim olunan böcək öldürücülər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, meydana çıxma və bitki böyüməsi tənzimləyiciləri, dezinfeksiyaedicilər və bu kimi maddələr (məsələn, kükürdlə işlənmiş lentlər, fitillər və şamlar və milçəklərdən yapışqan kağız) - gündəlik həyatda, tibb müəssisələrində və digər müəssisələrdə insanların təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etmək üçün istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur (baytarlıq istisna olmaqla)
3809 Başqa yerlərdə göstərilmədiyi və daxil edilmədiyi toxuculuq, kağız, dəri və bənzər sənayedə istifadə olunan boya və digər məhsulların və hazır hazırlıqların (məsələn, emal və mordanların) hazırlanması üçün agentlər
381400 Başqa yerlərdə göstərilməyən və daxil edilməyən üzvi kompleks həlledicilər və naziklər; hazır boya və lak təmizləyicisi
3820000000 Hazır deasing mayeləri
3824 Bu hissənin 6-11-ci bəndlərinə aid başqa yerlərdə göstərilməyən və ya daxil edilməyən kimya, kimya və ya əlaqədar sənaye məhsulları (təbii məhsulların qarışıqlarından ibarət preparatlar daxil olmaqla)
39013911 Məişət içməli su təchizatı praktikasında və ya qida istehsalında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ilkin formalar (əlavə olaraq Rospotrebnadzor'un 02/7115/2019 tarixli 23 / 21.05.2019-3-10 məktubuna baxın). Ferment preparatları da daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı üçün texnoloji yardımlar TR Kİ "Qida Təhlükəsizliyi Haqqında" və TR CU "Qida Əlavələri, Ləzzətlər və Texnoloji Yardımların Təhlükəsizliyinə dair Tələblər" (CU TR-nin 15.02.2015 və 3.5-cu maddələri), və XNUMX tarixindən etibarən dövlət qeydiyyatına alınmır (Qərarın XNUMX-ci bəndi) KTS 880-ci il tarixli, 09.12.2011 nömrəli)
3912 Evdə içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş başqa bir yerdə göstərilməyən və daxil edilməyən ilkin formalarda olan sellüloza və onun kimyəvi törəmələri
3913 Ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş başqa yerlərdə göstərilməyən və daxil edilməyən birincil formalarda olan təbii polimerlər (məsələn, alginik turşusu) və dəyişdirilmiş təbii polimerlər (məsələn, bərkimiş zülallar, təbii kauçukun kimyəvi törəmələri).
3914000000 Ev təsərrüfatlarının içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ilkin formalarda, 3901 - 3913 mal mövqelərinin polimerləri əsasında alınan ion mübadiləsi qatranları
3917 Məişət içməli su təchizatı praktikasında və ya qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş plastik borular, borular, şlanqlar və onların armaturları (məsələn, oynaqlar, dirsəklər, flanşlar).
3919 Bu hissənin 6-11-ci bəndləri ilə əlaqəli lövhələr, təbəqələr, film, lent, lent və digər yastı formalar, öz-özünə yapışan, rulonlarda və ya rulonlarda deyil
3920 Plitələr, təbəqələr, filmlər və lentlər və ya digər lentlər, məsaməsiz və möhkəmlənməmiş, laminatlanmamış, arxasız və qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş digər materiallara bənzər şəkildə yapışdırılmamış
3924 Bu hissənin 10 və 11-ci bəndlərində göstərilən plastikdən hazırlanmış digər ev əşyaları və gigiyena və ya tualet əşyaları
3925100000 Plastikdən hazırlanmış, həcmi 300 litrdən çox olan, yeməklə təmasda olmaq və ya ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş su anbarları, sarnıçlar, çənlər və buna bənzər qablar.
3926 Bu hissənin 3901, 3914-6-ci bəndlərində adı verilən məhsullara (mallara) aid digər plastik məmulatlar və 9-11 mal mövqeyindəki digər materialların məmulatları
4014 Sərt kauçukdan başqa, sərt kauçuk armaturlu və ya olmayan vulkanizə olunmuş kauçukun hijyenik məmulatları
480300 Üz, dəsmal və ya uşaq bezləri üçün kağız salfetlər və ya salfetlər və məişət və ya sanitariya məqsədləri üçün digər kağız növləri
4805 Bu fəsildə 3-cü qeyddə göstərildiyi kimi əlavə işlənmədən və ya işlənmədən rulonlarda və ya vərəqlərdə örtülməmiş digər kağız və karton, qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuşdur
4810 Bir və ya hər iki tərəfdən kaolin (çini gil) və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş, bağlayıcı ilə və ya bağlamadan və başqa bir örtük olmayan, boyalı və ya boyasız, bəzədilmiş və ya bəzədilməmiş, basılmış və ya basılmamış kağız və karton , qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş istənilən ölçülü rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) təbəqələrdə
4811 4803, 4809 və ya 4810 mal mövqeyindəki mallar xaricində hər ölçüdə rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) təbəqələrdə örtülmüş, hopdurulmuş, laminatlaşdırılmış, səth boyalı və ya bəzədilmiş və ya basılmış kağız, karton, selüloz pambıq və sellüloz liflərinin torları. qida ilə əlaqə üçün
4812000000 Yeməklə təmas üçün nəzərdə tutulmuş kağız kütləsindən hazırlanmış filtr blokları, lövhələr və filtr lövhələri
4818 Tualet kağızı və bənzər kağızlar, dəsmallar, kosmetik salfetlər, dəsmallar, süfrələr, salfetlər, tamponlar, çarşaflar və bənzər əşyalar ev və ya sanitariya məqsədləri üçün.
482320000 Yeməklə təmas üçün nəzərdə tutulmuş kağız və kartonu süzün
482370 Yeməklə təmas üçün nəzərdə tutulmuş, tökmə və ya preslənmiş kağız sellüloz məmulatları
5903 5902 mal mövqeyindən başqa qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş, plastiklə hopdurulmuş, örtülmüş və ya laminasiya edilmiş tekstil parçalar
5906 5902 mal mövqeyindən başqa, qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş kauçuklu toxuculuq parçaları
5910000000 Qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş, emprenye edilmiş, örtülməmiş, örtülməmiş və ya örtülməmiş, plastiklə təkrarlanan və ya təkrarlanmayan və ya metal və ya digər materialla möhkəmləndirilmiş konveyer lentlər
5911200000 Hazır və ya bitməmiş, qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş ələk parça
5911400000 Yağlı preslərdə və ya bənzər məqsədlər üçün istifadə olunan filtr bezləri (insan saçından hazırlanan parçalar istisna olmaqla), qida ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuşdur.
6307 Yeməklə təmas üçün nəzərdə tutulmuş digər hazır məhsullar (geyim nümunələri istisna olmaqla)
7306 İçməli su təchizatı sistemlərində içməli su ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş qara metallardan hazırlanmış digər içi boş borular, borular və profillər (məsələn, açıq tikişi ilə və ya qaynaqlanmış, pərçimlənmiş və ya oxşar şəkildə bağlanmış)
7307 İçməli su təchizatı sistemlərində içməli su ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş qara metallardan hazırlanmış borular və ya borular üçün armaturlar (məsələn, oynaqlar, dirsəklər, süzgəclər).
7411 Məişət və içməli su təchizatı sistemlərində içməli su ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuş mis borular və borular
7412 Boru və ya borular üçün mis armaturları (məsələn, muftalar, dirsəklər, flanşlar), içməli su təchizatı sistemlərində içməli su ilə təmas üçün nəzərdə tutulmuşdur.
8413 Akış sayğacları olan və olmayan maye nasoslar; qida mühitləri ilə təmasda olmaq və ya məişət və içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mayelərin liftləri
851240000 Sileceklər, buz yuyanlar və defoggerlər
902910000 İnqilab sayğacları, qida mühitləri ilə təmas üçün və ya ev içməli su təchizatı praktikasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsul miqdarı sayğacları
9603210000 Diş fırçaları, istehsalçının (istehsalçının) məhsulları elan etdiyi mövqelər istisna olmaqla, protez üçün fırçalar (məhsul) uşaqlar və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulmuşdur
961900 Hər hansı bir materialdan qadın sanitariya dəsmalları və tamponları və oxşar sanitariya və gigiyena məhsulları
1-dan 20-a (81)

 

İdarə olunan məhsulların (malların) AEİ-nin gömrük ərazisinə gətirildiyi və dövriyyəyə buraxıldığı zaman bu məhsulların (malların) siyahısından təsnif edilməsinin əsasını nəqliyyat (daşınma) və (və ya) ticarət sənədlərində olan məlumatlar və ya məhsul istehsalçısının (istehsalçısının) məlumat məktubunda və məhsulların (malların) siyahısında göstərilən məhsulların tətbiq dairəsini təsdiqləyən.

Şərhlər (0)

0 səsə əsasən 5-dən 0-a qiymətləndirilib
Qeyd yoxdur

Faydalı bir şey yazın

  1. Qonaq.
Xahiş edirəm materialı qiymətləndirin:
Əlavələr (0 / 3)
Yerinizi paylaşın
Moskva Bələdiyyə Başçısı Sergey Sobyanin, 12.06.2021 iyun 29-ci il tarixli 15-UM saylı bir fərman imzalayaraq, 19 İyun-2021 iyun XNUMX tarixləri arasında şəhərdə qeyri-iş günləri təyin etdi. Sənədin mətni paytaxt meriyasının rəsmi saytında yayımlandı.
23:50 12-06-2021 Daha ətraflı ...
Çözümün yeni versiyalarındakı dəyişikliklərdən, içərisindəki mühasib üçün maraqlı, vacib və faydalı olanlardan mütəmadi olaraq bəhs etdiyimiz "Sonuncusu" 1C: Mühasibat 8 ​​"serialını davam etdiririk.
17:17 12-06-2021 Daha ətraflı ...
Həftənin sonunda BUKH.1С-ın redaktorluğu, çıxan iş günlərinin ən əlamətdar xəbərlərini xatırladır.
00:00 12-06-2021 Daha ətraflı ...
BUCH.1С mütəmadi olaraq onlayn sifariş ofisləri ilə bağlı xəbərlərin qısa icmalını tərtib edir.
23:30 11-06-2021 Daha ətraflı ...