menyu

Gömrük ərazisində gömrük proseduru

Maddə 163. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun məzmunu və tətbiqi

 1. Gömrük proseduru gömrük ərazisində emal - xarici mallara tətbiq olunan gömrük proseduru, ona görə bu malların Birliyin gömrük ərazisindən sonrakı ixracı üçün nəzərdə tutulmuş işlənmiş məhsullarını almaq üçün Birliyin gömrük ərazisində emal edildiyi, bu mallara hörmət.Belə gömrük proseduru altında malların yerləşdirilməsi və bu cür gömrük prosedurlarına uyğun olaraq istifadə edilməsi şərtlərinə əsasən xarici mallar, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları.
 2. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar xarici malların statusunu saxlayır və Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) mallar (işlənmiş məhsullar, tullantılar və qalıqlar) xarici mallar.
 3. Müvəqqəti idxal (giriş) gömrük proseduru altına qoyulmuş malların altına qoyularaq müvəqqəti idxal (giriş) gömrük prosedurunun dayandırılması üçün gömrük ərazisində emal gömrük prosedurundan istifadə edilməsinə icazə verilir.
 4. Komissiya, barəsində gömrük ərazisində gömrük proseduru tətbiq olunmayan malların siyahısını müəyyən etmək hüququna malikdir. (baxın Avrasiya İqtisadi Komissiyası Kollegiyasının 203-ci il tarixli 11.12.2018 saylı Qərarı)

Maddə 164. Malların gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulması və bu cür gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtləri

 1. Malların gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi şərtləri:
  1. üzv dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş və bu Məcəllənin 168-ci maddəsində göstərilən məlumatları birliyin gömrük ərazisində emal şərtlərinə dair sənədin olması. Gömrük ərazisindəki emal gömrük prosedurunun tətbiqi məqsədi malların təmiri olduqda, habelə Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş digər hallarda mallar üçün bəyannamə belə bir sənəd kimi istifadə edilə bilər; (baxın Avrasiya İqtisadi Komissiyası Kollegiyasının 180-ci il tarixli 12.11.2018 saylı qərarı)
  2. bu Məcəllənin 172-ci maddəsinə uyğun olaraq bu xarici malların ekvivalent mallarla əvəzlənməsi halları istisna olmaqla, gömrük ərazisində gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici malların onların emal olunduğu məhsullarda müəyyən edilməsi imkanı;
  3. bu Məcəllənin 7-ci maddəsinə uyğun olaraq qadağan və məhdudiyyətlərə riayət etmək.
 2. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduruna uyğun olaraq malların istifadəsi şərtləri:
  1. gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddətinə uyğunluğu;
  2. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallarla əməliyyatlar aparılarkən bu Məcəllənin 166-cı maddəsinin müddəalarına əməl edilməsi;
  3. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtlərinə dair sənəddə göstərilən şəxslərlə aşkarlanması və bu malların emalı əməliyyatları aparmaq üçün istifadəsi bu şəxslər tərəfindən mallar.
 3. Bu fəslin tətbiqi məqsədi ilə xarici malların gömrük orqanı tərəfindən onların emalı məhsullarında müəyyən edilməsi bu Məcəllənin 167-ci maddəsində göstərilən üsullardan biri ilə gömrük emalı proseduruna qoyulmuş malların tətbiq edilməsini müəyyən etməkdir. işlənmiş məhsul əldə etmək məqsədi ilə Birliyin gömrük ərazisində malların emalı əməliyyatları.

Maddə 165. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun müddəti

 1. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun qüvvədə olma dövrü, gömrük ərazisindəki malların emalı şərtləri haqqında sənəddə müəyyənləşdirildiyi kimi, Birliyin gömrük ərazisində malların emalı üçün müddət əsasında müəyyən edilir. Birlik.
 2. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti, Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddətinin uzadılması ilə şəxsin tələbi ilə uzadılır.
 3. Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddətini uzadarkən, gömrük ərazisindəki emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddətinin onun tarixindən 10 iş günündən gec olmayaraq uzadıla biləcəyini təmin edə bilər. bitmə müddəti. Gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun müddəti bitdikdən sonra uzadarkən, bu gömrük prosedurunun ləğv olunduğu gündən etibarən qüvvəyə minir.

Maddə 166. Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatları

 1. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatlarına aşağıdakılar daxildir:
  1. malların emalı və ya emalı;
  2. montaj, montaj, sökmə və montaj daxil olmaqla malların istehsalı;
  3. malların təmiri, onların bərpası, komponentlərin dəyişdirilməsi, modernləşdirilməsi daxil olmaqla;
  4. işlənmiş məhsulların istehsalını asanlaşdıran və ya asanlaşdıran malların istifadəsi, hətta bu mallar tamamilə və ya qismən emal prosesində istehlak olunsa da. Bu əməliyyat bu paraqrafın 1 - 3-cü yarımbəndlərində göstərilən əməliyyatlardan biri ilə eyni vaxtda aparılmalıdır.
 2. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları aşağıdakılara daxil deyil:
  1. malların fərdi xüsusiyyətlərini itirmədiyi malların qablaşdırılması, qablaşdırılması və çeşidlənməsi daxil olmaqla malların satışa hazırlanması və daşınması (daşınması) zamanı təhlükəsizliyini təmin edən əməliyyatlar;
  2. quşlar, balıqlar, habelə böyüyən xərçəngkimilər və molyusklar daxil olmaqla nəsillər, heyvanları yetişdirmək və bəsləmək;
  3. böyüyən ağaclar və digər bitkilər;
  4. məlumatların, audio və video qeydlərin hər növ informasiya daşıyıcılarında kopyalanması və çoxaldılması;
  5. xarici malların texnoloji prosesdə köməkçi vasitə kimi istifadəsi (avadanlıq, maşın, qurğu və s.);
  6. Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş digər əməliyyatlar.
 3. Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatları həyata keçirilərkən, Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi ilə ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrinin müəyyən edildiyi və müəyyən edilmiş siyahıya daxil olan mallar istisna olmaqla, Birlik mallarının istifadəsinə icazə verilir. Komissiya tərəfindən.
  Komissiyanın işlərin nə vaxt müəyyənləşdirilməsi hüququ vardır Birlik mallarıÜzv Dövlətlərin qanunvericiliyi ilə ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrinin müəyyənləşdirildiyi və bu bəndin birinci bəndində nəzərdə tutulmuş siyahıya daxil edilmiş ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük ərazilərində emal əməliyyatları aparılarkən istifadə edilə bilər. Birlik.

Maddə 167. Təsdiqləmə xarici mallar onların emalı məhsullarında

Xarici malların emal məhsullarında müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edilə bilər:

 • bəyannaməçi, emal əməliyyatlarını həyata keçirən şəxs və ya gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən möhür, möhür, rəqəmsal və digər nişanların vurulması xarici mallar;
 • xarici malların ətraflı təsviri, fotoqraflığı, miqyaslı təsviri;
 • əvvəlcədən seçilmiş nümunələrin və (və ya) xarici malların və onların emalı məhsullarının nümunələrinin müqayisəsi;
 • seriya nömrələri şəklində daxil olmaqla mövcud məhsul etiketinin istifadəsi;
 • malların xarakterinə və Birliyin gömrük ərazisində həyata keçirilən emal əməliyyatlarına əsaslanaraq tətbiq edilə bilən digər üsullar, o cümlədən xarici malların texnoloji prosesində xarici malların istifadəsi barədə ətraflı məlumatları olan təqdim olunan sənədləri araşdırmaqla. Birliyin gömrük ərazisi, habelə işlənmiş məhsulların istehsalı texnologiyası və ya Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları zamanı gömrük nəzarəti yolu ilə.

Maddə 168. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtlərinə dair sənəd

 1. Üzv dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtlərinə dair sənəd hər hansı bir şəxs tərəfindən əldə edilə bilər. üzv dövlətin üzü, bu sənədin verildiyi ərazidə, o cümlədən emal əməliyyatları aparan və ya bu əməliyyatları birbaşa həyata keçirməyənlər.
 2. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtlərinə dair sənəddə aşağıdakılar olmalıdır:
  1. sənədi verən Üzv Dövlətin səlahiyyətli orqanı haqqında;
  2. sənədin verildiyi şəxs haqqında;
  3. birbaşa Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatlarını həyata keçirəcək şəxs (şəxslər) haqqında;
  4. xarici mallar və onların emalı məhsulları (adı, kodu xarici iqtisadi fəaliyyətin Mal nomenklaturasına uyğun olaraq, miqdarı və dəyəri). Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyi xarici malların və onların emalı məhsullarının kodunu xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının əmtəə maddəsi səviyyəsində müəyyənləşdirmə imkanını, habelə göstərməməyi təmin edə bilər. malların və onların emalı məhsullarının dəyəri;
  5. Xarici malların emalı texnoloji prosesinin həyata keçirilməsini təmin edən, Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi ilə ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrini müəyyən etdiyi Birliyin mallarına (adı, kodu Xarici malların nomenklaturasına uyğun olaraq) İqtisadi Fəaliyyət və Kəmiyyət), əgər bu Üzv Dövlətin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmişsə;
  6. mallara sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncam hüququnu təsdiq edən sənədlər haqqında;
  7. işlənmiş məhsulların kəmiyyət və (və ya) faiz nisbətində məhsulu;
  8. gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları, həyata keçirilmə üsulları haqqında;
  9. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici malların onların emalı məhsullarında identifikasiya üsulları haqqında;
  10. tullantılar və qalıqlar haqqında (ad, kod, xarici iqtisadi fəaliyyət üçün mal nomenklaturasına uyğun olaraq, miqdarı və dəyəri). Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyi xarici tullantıların əmtəə nomenklaturasının əmtəə maddəsi səviyyəsində tullantıların və qalıqların kodunun göstərilməsini və bunun dəyərinin göstərilməməsini təmin edə bilər. tullantılar və qalıqlar;
  11. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddəti;
  12. bu Məcəllənin 172-ci maddəsində göstərilən ekvivalent mallarla malların dəyişdirilməsi barədə, əgər belə dəyişdirməyə icazə verilirsə;
  13. tullantıların gələcək kommersiya istifadəsi imkanları barədə;
  14. malların gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşməsi lazım olan gömrük orqanı (gömrük orqanları) və bu gömrük prosedurunun tamamlanması barədə.
 3. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddəti, müəyyən mal növləri üçün Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş 3 ildən və ya daha uzun bir müddətdən çox ola bilməz. (baxın Avrasiya İqtisadi Komissiyası Kollegiyasının 203-ci il tarixli 11.12.2018 saylı Qərarı)
 4. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddətinə aşağıdakılar daxildir:
  1. malların emalı prosesinin müddəti;
  2. işlənmiş məhsullar Birliyinin gömrük ərazisindən faktiki ixracı və xarici malların tullantıları və qalıqlarının atılması ilə əlaqəli gömrük əməliyyatlarının aparılması üçün tələb olunan vaxt.
 5. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddəti malların gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulduğu gündən, bir neçə partiyada malların gömrük bəyannaməsi verildiyi təqdirdə - ilk gündən hesablanır. malların partiyası gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilir.
 6. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı müddəti bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən müddət ərzində uzadıla bilər.
 7. Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtlərinə dair sənəddə göstəriləcək əlavə məlumat müəyyən edə bilər.
 8. Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtləri, doldurulması qaydası və belə bir sənədin verilməsi, ona dəyişikliklər (əlavələr) edilməsi, habelə geri götürülməsi (ləğvi) haqqında sənəd forması və (və ya) yenilənməsi Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. (Rusiya Maliyyə Nazirliyinin 246-cu il tarixli 24.12.2019n saylı əmrinə baxın)
 9. Mallar haqqında bəyannamə Birliyin gömrük ərazisində malların emalı şərtləri haqqında sənəd kimi istifadə olunursa, Birliyin gömrük ərazisindəki malların emalı şərtləri barədə məlumat bəyannaməçi tərəfindən mallar üçün bəyannamədə göstərilir.

Maddə 169. İşlənmiş məhsulların istehsal dərəcələri

 1. İşlənmiş məhsulların gəliri, Birliyin gömrük ərazisində müəyyən miqdarda xarici malın emalı əməliyyatları nəticəsində əmələ gələn məhsulların miqdarı və (və ya) faizi kimi başa düşülür.
 2. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatlarının xüsusiyyətləri müəyyən olunmuş texniki tələblərə uyğun olaraq praktik olaraq sabit qaldığı və daimi keyfiyyətdə işlənmiş məhsulların alınmasına səbəb olan mallarla əlaqəli aparıldığı təqdirdə, səlahiyyətli Üzv Dövlətlərin orqanları işlənmiş məhsulların çıxışı üçün standart normalar müəyyən edə bilərlər.

Maddə 170. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları və istehsal itkiləri nəticəsində yaranan tullantılar

 1. Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatları nəticəsində əmələ gələn tullantılar, Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu tullantıların yararsız hesab edilməsi halları istisna olmaqla, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurlarına uyğun olaraq yerləşdirilməlidir. Üzv dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq daha da kommersiya istifadəsi və ya bu kimi tullantılar üçün basdırılma, zərərsizləşdirmə, utilizasiya və ya başqa bir şəkildə məhv edilməlidir.
 2. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində əmələ gələn tullantılar, bəyannaməçi tərəfindən seçilmiş gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə, bu dövlətdə Birliyin gömrük ərazisinə idxal edilmiş sayılır.
 3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən, gömrük prosedurları altında yerləşdirilməyən tullantılar Birliyin malları statusunu alır və Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tanıdıqları gündən etibarən gömrük nəzarəti altında olmayan sayılır. daha çox kommersiya istifadəsi üçün yararsız və ya əmələ gələn tullantıların basdırılması, zərərsizləşdirilməsi, istifadəsi və ya məhv edilməsi faktını və ya bu cür əməliyyatlar üçün təhvil verilməsini təsdiqləyən sənədlərin gömrük orqanına təqdim edildiyi tarixdən.
 4. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulmuş, Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində geri dönmədən itirilmiş və gömrük orqanları tərəfindən istehsal itkisi kimi tanınan xarici mallar başa çatdıqdan sonra gömrük prosedurlarına yerləşdirilmir. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru.

Maddə 171. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində yaranan xarici malların qalıqları

Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatları nəticəsində əmələ gələn xarici malların qalıqları, işlənmiş məhsulların çıxarılması normalarına uyğun olaraq, bu Məcəllənin 173-cü maddəsinə uyğun olaraq gömrük prosedurları altında yerləşdirilməlidir.

Maddə 172. Xarici malların ekvivalent mallarla əvəzlənməsi

 1. Gömrük orqanının icazəsi ilə, gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş və ya gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi planlaşdırılan xarici malların şərtləri barədə sənədə uyğun olaraq dəyişdirilməsinə icazə verilir. təsviri, keyfiyyəti və texniki xüsusiyyətləri baxımından bu xarici mallarla üst-üstə düşən (bundan sonra bu maddədə - ekvivalent mallar) Birliyin malları ilə Birliyin gömrük ərazisində emal.
  Birliyin gömrük ərazisinə əvvəllər gömrük ixracı proseduruna uyğun olaraq ixrac edilmiş malların bir hissəsi olan hissələrin, qurğuların, vahidlərin səhv formada təmiri üçün Birliyin gömrük ərazisinə gətirilməsi halında, təsvirində keyfiyyət və texniki xarakteristikalar Birliyin gömrük ərazisinə bu cür hissələr, montajlar, montajlar tərəfindən gətirildiyi vaxtla üst-üstə düşürsə, istismara yararlılığı və (və ya) pisləşməsi nəzərə alınmadan ekvivalent mal sayılır.
 2. Ekvivalent malların birliyinin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində əldə edilən emal məhsulları bu fəslin müddəalarına uyğun olaraq xarici malların emalı məhsulları kimi qəbul edilir.
 3. Ekvivalent mallar xarici malların statusunu, əvəzlənən mallar Birlik mallarının statusunu qazanır.
 4. Xarici malların ekvivalent mallarla əvəz edilməsinə icazə verildiyi təqdirdə, Birliyin gömrük ərazisinə xarici malların gətirilməsindən əvvəl ekvivalent mallardan əldə olunan emal məhsullarının Birliyin gömrük ərazisindən ixracına icazə verilir.
 5. Xarici malların ekvivalent mallarla əvəzlənməsi qaydası və şərtləri Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

Maddə 173. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun tamamlanması, dayandırılması və dayandırılması

 1. Gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti bitməmişdən əvvəl bu gömrük prosedurunun fəaliyyəti Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) malların yerləşdirilməsi ilə başa çatır ( bu Məcəllənin 3-ci maddəsinin 170-cü bəndində göstərilən tullantılar və (və ya) qalıqları istisna olmaqla məhsullar, tullantılar və (və ya) gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş və emal əməliyyatlarına məruz qalmayan xarici mallar Birliyin gömrük ərazisində, təkrar ixrac gömrük proseduru altında.
 2. Gömrük ərazisindəki emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti bitməmişdən əvvəl bu gömrük prosedurunun qüvvəyə minməsi:
  1. emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) malların Birliyin gömrük ərazisində yerləşdirilməsi (bu Məcəllənin 3-ci maddəsinin 170-cü bəndində göstərilən tullantılar və (və ya) qalıqlar istisna olmaqla məhsullar, tullantılar, və) və ya) gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilən və Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatlarına məruz qalmayan xarici mallar, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında və ya şərtlər altında xarici mallara tətbiq olunan başqa gömrük proseduru altında gömrük tranziti gömrük proseduru, müvəqqəti idxal (giriş) gömrük proseduru istisna olmaqla, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, emal olunmuş məhsullarla bağlı xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödənilmir və daxili bazarın qorunması tədbirlərinə uyğunluğunu təsdiqləyən sənədləri xüsusi, antidempinq, kompensasiya şəklində təqdim etmək tələb olunmur. Birlik haqqında Müqavilənin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş rüsumlar və (və ya) digər rüsumlar;
  2. bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 224-cü bəndinə uyğun olaraq fəaliyyəti dayandırılmış müvəqqəti idxal (giriş) üçün gömrük prosedurunun bərpası;
  3. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən qəza və ya fors-major səbəbi ilə məhv olma və (və ya) bərpa olunmayan itki və ya normal şəraitdə təbii itki nəticəsində geri qaytarılmayan itkin düşmə faktının tanınması. Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) malların (emal məhsulları, tullantılar və (və ya) qalıqları) və (və ya) xarici malların daşınması (daşınması) və (və ya) saxlanılması gömrük ərazisində və Birliyin gömrük ərazisində emal əməliyyatlarına məruz qalmayan gömrük proseduru;
  4. Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində əmələ gələn tullantıların sonrakı ticari istifadəsi üçün yararsız hesab edilməsi və ya dəfn, zərərsizləşdirmə faktını təsdiq edən sənədləri gömrük orqanına təqdim etməsi, yaranan tullantıların başqa bir şəkildə atılması və ya məhv edilməsi və ya bu cür əməliyyatlar üçün ötürülməsi;
  5. gömrük ərazilərində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici malların bir hissəsinin gömrük orqanları tərəfindən istehsal itkiləri kimi tanınması;
  6. Komissiya və (və ya) Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və bundan əvvəl malların gömrük nəzarəti altında olduğu halların baş verməsi.
 3. Gömrük ərazisindəki emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti bitmədən əvvəl, gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar və (və ya) onların məhsulu olduqda, bu gömrük prosedurunun qüvvəsi dayandırıla bilər. gömrük anbarının gömrük proseduru altında emal və ya müvəqqəti idxal (giriş) proseduru gömrük altında emalı.
 4. İşlənmiş məhsullar bir və ya daha çox partiyada gömrük prosedurları altında yerləşdirilə bilər.
 5. Gömrük ərazisindəki emal gömrük prosedurunun müəyyən edilmiş qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra bu gömrük proseduruna xitam verilir.

Maddə 174. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallara görə idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin yaranması və xitam verilməsi və hesablama

 1. Gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallarla əlaqəli idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi, gömrük orqanı mallar üçün bəyannaməni qeydə aldıqdan sonra bəyannaməçi üçün yaranır, mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl sərbəst buraxılması üçün elan edilmiş mallarla əlaqədar olaraq, mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün ərizə təqdim etmiş şəxsdən - gömrük orqanı malların sərbəst buraxılması üçün ərizə qeydə alındığı andan. mallar üçün bəyannamənin verilməsi.
 2. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallarla bağlı idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi aşağıdakı hallar olduqda bəyannaməçi tərəfindən ləğv edilir:
  1. bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 1-ci bəndinə və 2-ci bəndinin 4, 6, 2-173-cı yarımbəndlərinə uyğun olaraq gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun, gömrük ərazisində müəyyən edilmiş gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru bitənədək tamamlanması bu maddənin 1-cü bəndinin 2 və 4-ci yarımbəndlərində göstərilən hallar baş verdikdən sonra da daxil olmaqla gömrük orqanı;
  2. barəsində gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduruna xitam verilmiş malların yerləşdirilməsi və (və ya) bu tətbiqetmə çərçivəsində Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) mallar bu Məcəllənin 6-cu maddəsinin 129-cı bəndinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlanılması üçün fəaliyyətinə xitam verilmiş gömrük proseduru;
  3. barəsində gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduruna xitam verilmiş malların yerləşdirilməsi və (və ya) bu tətbiqetmə çərçivəsində Birliyin gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində alınan (əmələ gələn) mallar bu Məcəllənin 7-cu maddəsinin 129-ci bəndinə uyğun olaraq gömrük prosedurlarına əsasən xitam verilmiş gömrük proseduru;
  4. idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək və (və ya) bu maddənin 5-cı bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödəniləcək məbləğlərdə onların toplanması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  5. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici malların və (və ya) alınan malların məhv edilməsi və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi faktının gömrük orqanı tərəfindən tanınması; əmələ gəlmişdir) gömrük ərazisindəki emal əməliyyatları nəticəsində bir qəza və ya fors-major səbəbi və ya bu malların normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanılma şəraitində təbii itki nəticəsində geri qaytarılmayan itkisi faktı səbəbindən bu mallara münasibətdə bu Məcəlləyə uyğun olaraq belə məhv edilmədən və ya geri qaytarılmayan itkiyə qədər idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix gəldikdə;
  6. gömrük ərazisində emal gömrük proseduruna uyğun olaraq malların sərbəst buraxılmasından imtina - idxal gömrük rüsumları, vergilər, mallar üçün bəyannamə və ya müraciət üçün qeydiyyat zamanı yaranan xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar. mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması;
  7. bu Məcəllənin 113-cü maddəsinə uyğun olaraq mallar üçün bəyannamənin ləğvi və (və ya) bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 118-cü bəndinə uyğun olaraq malların buraxılışının ləğvi - idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi borcları ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar , mallar üçün bəyannamənin qeydiyyatı zamanı yaranan antidempinq, kompensasiya rüsumları;
  8. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi;
  9. bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq malların gömrük orqanı tərəfindən saxlanılması;
  10. cinayət hesabatı yoxlanılarkən, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat (inzibati icraat) aparılarkən götürülmüş və ya həbs edilmiş malların müvəqqəti saxlanması və ya gömrük prosedurlarından birinin altına yerləşdirilməsi. bu cür malların əvvəllər buraxılmaması halında onları geri qaytarmaq qərarı verildi.
 3. İdxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi bu maddənin 4-cü bəndində göstərilən hallar baş verdikdə yerinə yetirilir.
 4. Aşağıdakı hallar olduqda, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix:
  1. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulmuş xarici malların verilməsi halında, belə bir gömrük proseduru başa çatmadan, gömrük ərazisində emal şərtləri haqqında sənəddə göstərilməyən şəxsə (şəxslərə) - gün malların təhvil verilməsi və bu gün təyin edilmədiyi təqdirdə - malların gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulduğu gün;
  2. belə bir gömrük proseduru başa çatana qədər gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altına qoyulmuş xarici malların itirilməsi halında, qəza və ya fors-major və ya bərpa olunmayan itki səbəbindən məhv edilməsi və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi istisna olmaqla normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itki nəticəsində, - malların itirildiyi gün və bu gün təyin edilməyibsə, - malların gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi gün gömrük ərazisi;
  3. gömrük ərazisində emal gömrük proseduru gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru bitənədək başa çatmırsa - gömrük ərazisi tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun bitmə günü səlahiyyət.
 5. Bu maddənin 4-cı bəndində göstərilən hallar olduqda, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları, gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altına qoyulmuş mallar idxal gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün tarif güzəştləri və güzəştləri tətbiq edilmədən daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş kimi ödənilir. və vergilər.
  İdxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını hesablamaq üçün idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının dərəcələri tətbiq olunur, bu, gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alındığı gündən qüvvəyə minir. malların gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altına qoyulması üçün verilmiş mallar və bəyannamə təqdim olunana qədər buraxılması mallar ilə əlaqəli - malların gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alındığı gün mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün müraciət.
 6. Bu maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq ödənilmiş (toplanan) idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının məbləğlərinə görə faizlər ödənilir, sanki göstərilən məbləğlərə görə ödəniş təxirə salınıb idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarixin bitdiyi gün malların gömrük ərazisindəki gömrük proseduru altında yerləşdirilmə tarixi. Göstərilən faizlər bu Məcəllənin 60-cı maddəsinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir.
  Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 173-cü bəndinə uyğun olaraq gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun fəaliyyəti dayandırılmışsa, gömrük prosedurunun dayandırılması müddəti üçün bu bənddə nəzərdə tutulmuş faizlər tutulmur və ödənilmir.
 7. Gömrük ərazisində emal gömrük proseduru başa çatdıqda və ya bu Məcəllənin 6-cu maddəsinin 129-cı bəndinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlama üçün yerləşdirildikdə, gömrük ərazisində emal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar və (və ya) mallar bu malların gömrük ərazisində emalı və ya bu Məcəllənin 7-cu maddəsinin 129-ci bəndinə uyğun olaraq bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi və ya bu malların gömrük tərəfindən saxlanılması əməliyyatları nəticəsində əldə edilmiş (formalaşmış) gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək və (və ya) onların toplanması (bütöv və ya qismən) gömrük rüsumlarının, vergilərinin ödənilməsi öhdəliyi yerinə yetirildikdən sonra bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq səlahiyyətli orqanlar. , bu maddəyə uyğun olaraq ödənilmiş və (və ya) toplanan xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları 10-cu fəsil və maddəyə uyğun olaraq geri qaytarılmalıdır (əvəzləşdirilməlidir). bu Məcəllənin 76-cı maddəsi.

Maddə 175. İdxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, emal olunmuş məhsullarla bağlı xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma gömrük proseduruna yerləşdirildiyi zaman hesablanması və ödənilməsinin xüsusiyyətləri.

 1. Emal məhsulları daxili istehlak üçün sərbəst buraxılma gömrük proseduru altına qoyulduqda, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya məbləğində ödənilməlidir. gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altına qoyulmuş və işlənmiş məhsulların istehsalı normalarına uyğun olaraq işlənmiş məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xarici mallar daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuş kimi ödəniləcək rüsumlar .
  İdxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını hesablamaq üçün idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının dərəcələri tətbiq olunur, bu, gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alındığı gündən qüvvəyə minir. malların gömrük ərazisindəki emal gömrük proseduru altına qoyulması üçün verilmiş mallar və bəyannamə təqdim olunana qədər buraxılması mallar ilə əlaqəli - malların gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alındığı gün mallar üçün bəyannamə təqdim edilməzdən əvvəl malların sərbəst buraxılması üçün müraciət.
  Gömrük rüsumları və vergilərinin hesablanması üçün xarici valyutanın üzv bir dövlətin valyutasına çevrilməsi tələb olunursa, bu cür konvertasiya bu bəndin birinci bəndində göstərilən gün qüvvədə olan məzənnə ilə aparılır.
 2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq ödənilmiş (toplanan) idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının məbləğlərinə görə faizlər ödənilir, sanki bu məbləğlərə görə ödənişlərinin təxirə salınması təmin edilmişdir. idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin ləğv edildiyi gün malların gömrük ərazisindəki gömrük proseduru altına qoyulduğu tarix. Göstərilən faizlər bu Məcəllənin 60-cı maddəsinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir.
  Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 173-cü bəndinə uyğun olaraq gömrük ərazisində emal gömrük prosedurunun fəaliyyəti dayandırılmışsa, gömrük prosedurunun dayandırılması müddəti üçün bu bənddə nəzərdə tutulmuş faizlər tutulmur və ödənilmir.