menyu

Fəsil 19 - Gömrük prosedurlarına dair ümumi müddəalar

Maddə 127. Gömrük prosedurlarının tətbiqi

 1. Birliyin gömrük sərhədindən keçirilmiş mallar və bu Məcəllə ilə Birliyin gömrük ərazisində tapmaq və istifadə etmək, Birliyin gömrük ərazisindən ixrac etmək və (və ya) gömrük xaricində tapmaq və istifadə etmək üçün müəyyən edilmiş hallarda digər mallar Birliyin ərazisi, əgər bu Məcəllədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, gömrük prosedurları altında yerləşdirilməlidir.
 2. Malların Birliyin gömrük ərazisində yerləşməsinin və istifadəsinin, Birliyin gömrük ərazisindən ixracının və (və ya) Birliyin gömrük ərazisindən kənarda yerləşməsinin və istifadəsinin məqsədlərindən asılı olaraq aşağıdakı gömrük prosedurları tətbiq olunur. mal:
 3. Gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar digər gömrük prosedurları və ya eyni gömrük proseduru altında yerləşdirilə bilər:
  1. malların yerləşdirildiyi gömrük prosedurunu tamamlamaq;
  2. malların yerləşdirildiyi gömrük prosedurunu dayandırmaq;
  3. malların Birliyin gömrük ərazisindən daşınması (daşınması) üçün və (və ya) Birliyin gömrük ərazisinin bir hissəsindən birliyin üzvü olmayan dövlətlərin əraziləri ilə Birliyin gömrük ərazisinin digər hissəsinə daşınması üçün Birliyə və (və ya) bu Məcəlləyə uyğun olaraq dəniz yolu ilə.
 4. Gömrük prosedurlarının və gömrük prosedurlarının tətbiqini tənzimləyən müddəaların məzmunu, o cümlədən malların gömrük prosedurlarına yerləşdirilməsi şərtləri, bu cür gömrük prosedurlarına yerləşdirildikdən sonra gömrük prosedurlarına uyğun olaraq malların istifadəsi şərtləri və prosedurları, tamamlama, ləğv etmə qaydaları , gömrük prosedurlarının dayandırılması və bərpa edilməsi, habelə gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin yaranması və dayandırılması halları, onların hesablanması və ödənilməsinin müddəti və (və ya) xüsusiyyətləri gömrük prosedurları altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) mallara və ya gömrük prosedurlarının tətbiqi çərçivəsində istehsal olunan (alınan) mallara bu bölmənin müvafiq fəsilləri, bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda - Komissiya və (və ya) üzv dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyi.
 5. Gömrük tranziti və gömrük ərazisindən kənarda emal proseduru istisna olmaqla, malların gömrük prosedurlarına yerləşdirilməsi şərtlərinə əlavə olaraq Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyi belə bir şərt yerləşdirə bilər. gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəmək öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin edən gömrük prosedurları altında mallar, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları.

Maddə 128. Malların gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi

 1. Bu Məcəllənin 83-cü maddəsində göstərilən şəxslər bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurunu malların gömrük bəyannaməsi üçün müraciət etməklə və ya mallar üçün bəyannamə verilməzdən əvvəl sərbəst buraxılması üçün elan edərkən və ya malların idxalına daxil olaraq gömrük prosedurunu seçmək hüququna malikdirlər. liman ərazisi. Azad iqtisadi zona və ya məntiqi FEZ.
 2. Malların gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi gömrük orqanına gömrük bəyannaməsi və ya malların buraxılması üçün ərizə verildiyi andan, əgər bu Məcəllədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, mallar üçün bəyannamənin təqdim edilməsinə qədər başlayır və buraxılması ilə başa çatır. bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 204-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla mallar.
 3. Malların gömrük proseduruna yerləşdirildiyi gün, bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 204-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, malların buraxıldığı gündür.
 4. Malların elan edilmiş gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi şərtlərinə uyğunluğunu təsdiqləmək öhdəliyi bəyannaməçinin üzərinə düşür.
 5. Sanitariya və karantin, baytarlıq, karantin fitosanitariya və digər dövlət nəzarətinə (nəzarətinə) məruz qalan mallar yalnız müvafiq dövlət nəzarəti (nəzarəti) həyata keçirildikdən sonra gömrük proseduru altına qoyulur.
 6. Qeyri-tarif tənzimləmə tədbiri tətbiq edilərkən, belə bir tədbirin tətbiq olunduğu malların yerləşdirilməsinə dair gömrük prosedurları müəyyən edilirsə, bu şərtlərdən asılı olmayaraq bu mallar bu cür gömrük prosedurları altında yerləşdirilmir. bu bölmə.

Maddə 129. Gömrük prosedurunun tamamlanması, dayandırılması, dayandırılması və yenilənməsi

 1. Gömrük prosedurlarının təsiri bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda, qaydada və müddətlərdə, əgər bu Məcəllədə nəzərdə tutulubsa - Komissiya və ya Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi haqqında qanunvericiliyi ilə tamamlanmalıdır.
 2. Gömrük prosedurunun tətbiqi, gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük prosedurunun qüvvədə olma müddəti bitməmiş başa çatmış hesab olunur. gömrük bəyannaməsibu gömrük prosedurunu başa çatdırmaq üçün malların gömrük proseduruna daxil olması üçün verilmiş, gömrük prosedurunun başa çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuş müddətdə gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alınmış, gömrük orqanının malların sərbəst buraxılmasından imtina etdiyi hallar istisna olmaqla. elan edilmiş gömrük proseduru və ya gömrük bəyannaməsi bu Məcəllənin 113-cü maddəsinə uyğun olaraq geri götürülmüşdür.
 3. Gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların bəyannaməçisi olan bir şəxs ləğv edildiyi təqdirdə, Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi gömrük prosedurunun bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş müddətdən daha çox başa çatmalı olduğu fərqli bir müddət təyin edə bilər. və gömrük prosedurunu tamamlamaq məcburiyyətində olan şəxslər də müəyyən edilə bilər.
 4. Gömrük prosedurlarının təsiri bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda, qaydada və müddətlərdə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulduğu təqdirdə, Komissiya və ya Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi haqqında qanunvericiliyi ilə dayandırılır.
 5. Bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda, fəaliyyətinə xitam verilmiş gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar, habelə bu cür gömrük prosedurunun tətbiqi çərçivəsində alınan (əmələ gələn), istehsal olunan (alınan) mallar bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən tutulmuşdur.
 6. Təsiri dayandırılmış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar, habelə bu cür gömrük prosedurunun tətbiqi çərçivəsində alınan (əmələ gələn), istehsal edilmiş (alınan) mallar, 5-ci bəndinə uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən saxlanılmamışdır. bu maddə, bu Məcəllənin 16-cı fəslinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlanılmalıdır.
 7. Birliyin gömrük ərazisində yerləşir xarici mallarbarəsində gömrük prosedurunun ləğv edildiyi, Birliyin gömrük ərazisində daha da yerləşməsi və istifadəsi və ya Birliyin gömrük ərazisindən ixrac edilməsi, xarici mallara tətbiq olunan gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsinə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla.
  Birliyin gömrük ərazisində daha da yerləşməsi və istifadəsi, Birliyin gömrük ərazisindən ixrac edilməsi və ya bu ölkəyə gətirilməsi üçün ləğv edilmiş gömrük prosedurlarının tətbiqi çərçivəsində alınan (formalaşdırılan), istehsal olunan (alınan) mallar ərazi, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, gömrük prosedurları dövründə əldə etdikləri statusdan asılı olaraq bu mallara tətbiq olunan gömrük prosedurları altında yerləşdirilməlidir.
  Birliyi gömrük ərazisindən kənarda yerləşən, barəsində gömrük proseduruna xitam verilmiş mallar, Birliyin gömrük ərazisindən kənarda qalmaq üçün Birliyin mallarına tətbiq olunan gömrük prosedurları altında yerləşdirilməli və idxal edilməlidir. Birliyin gömrük ərazisi - xarici mallara münasibətdə tətbiq olunan gömrük prosedurlarına əsasən.
 8. Gömrük prosedurları ləğv edildikdən sonra mallar bu maddənin 7-ci bəndinə uyğun olaraq gömrük prosedurları altına qoyulduqda, bu Məcəllənin müddəaları gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, vergi hesablanması və ödənilməsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan bu mallara şamil edilir. - bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş, bu Məcəllənin 226-cı maddəsində nəzərdə tutulan xüsusiyyətlər istisna olmaqla, müvafiq gömrük prosedurlarını başa çatdırmaq üçün malların gömrük prosedurlarına qoyulması zamanı tətbiq olunan damping, kompensasiya rüsumları.
 9. Gömrük prosedurunun qüvvəsi gömrük proseduru altına qoyulmuş malların və ya bu malların emalı məhsullarının başqa bir gömrük proseduru altına qoyulması ilə, habelə bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 133-ci bəndində nəzərdə tutulmuş halda dayandırıla bilər.
  Digər gömrük prosedurlarının fəaliyyətinin dayandırılması üçün istifadə olunan gömrük prosedurları, habelə gömrük prosedurunun fəaliyyətinin dayandırıla biləcəyi hallar bu Məcəllə ilə, bu Məcəllədə nəzərdə tutulduğu təqdirdə Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.
  Müəyyən edilmiş hallarda gömrük prosedurlarının dayandırılması və bərpa edilməsi qaydası Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 130. Gömrük prosedurlarının qüvvədə olma müddətinin uzadılması

 1. Gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük prosedurlarının qüvvədə olma müddəti gömrük orqanı tərəfindən onun müddəti bitmədən uzadılır və bu Məcəllədə və ya Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyində 3-ci maddənin 165-cü bəndinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq uzadılır. Bu Məcəllənin 178-ci maddəsi və 3-cı maddəsinin 190-cü bəndi, qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə və ya Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş və ya bu Məcəlləyə uyğun olaraq Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş şərtlər daxilində.
 2. Gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük prosedurlarının qüvvədə olma müddətinin uzadılması qaydası Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimlənməsi haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

Maddə 131. Xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları və (və ya) İttifaq haqqında Müqavilənin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər rüsumlardan başqa bir formada müəyyən edilmiş daxili bazarın qorunması tədbirlərinə riayət etmək gömrük proseduru

Daxili bazarın qorunması üçün xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları və (və ya) Birlik haqqında Müqavilənin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər rüsumlardan başqa bir formada qurulmuş tədbirlərə uyğunluq mallar yerləşdirildikdə təsdiqlənir. bu Məcəllədə, Birlik Müqaviləsində və ya bu tədbirləri tətbiq edən Komissiyanın aktlarında başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu tədbirlərə riayət olunmasını təmin edən gömrük prosedurları.

Maddə 132. Malların elan edilmiş gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtlərinə əməl edilməsi

1. Mallar gömrük proseduru altına qoyulduqdan sonra riayət olunmaq şərti ilə elan edilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq malların istifadəsi şərtlərinə riayət etmə öhdəliyi bəyannaməçinin, habelə digər şəxslərin üzərinə qoyulur. bu Məcəllə ilə.

2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslər, malların istifadəsi şərtlərinin pozulduğuna görə bəyan edilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 133. Üzv Dövlətin gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların ələ keçirilməsinin (müsadirə olunmasının), müsadirə edilməsinin və ya mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsinin nəticələri

 1. Gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların götürülməsi və ya Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu növ malların götürülməsi halında, bu mallara münasibətdə gömrük prosedurunun qüvvəsi dayandırılır.
 2. Malların götürülməsinin ləğvi və ya üzərinə qoyulmuş həbs qoyulmasının ləğvi barədə qərar qəbul edildikdə, gömrük proseduru belə qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi günün ertəsi günündən və ya belə qərarda göstərilən gündən bərpa edilir. .
 3. Gömrük proseduru bərpa edildikdə, gömrük prosedurunun dayandırılması müddətinə hesablanması və ödənilməsi bu hissəyə uyğun olaraq verilən faizlər tutulmur və ödənilmir.
 4. Gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların məhkəmə qərarı ilə müsadirə edildiyi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrildiyi təqdirdə, bu mallara münasibətdə gömrük prosedurunun qüvvəsi ləğv edilir.
 5. Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir şəxsin inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, malların gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtlərinə əməl edilməməsi ilə əlaqələndirilirsə və qəbul edilmiş uyğunsuzluq sonrakı tətbiqetmənin mümkünsüzlüyünə səbəb olursa bu gömrük prosedurunun gömrük proseduru şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə müvafiq qərarın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı gündən 15 təqvim günü ərzində tamamlanmalıdır.
  Gömrük proseduru bu bəndin birinci bəndində göstərilən müddətdə başa çatdırılmadıqda, gömrük proseduruna xitam verilir və mallar bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən saxlanılır.
BUCH.1С həftənin sonunda yola düşən iş günlərinin ən əlamətdar xəbərlərini xatırladır.
00:30 31-07-2021 Daha ətraflı ...
BUH.1С mütəmadi olaraq mühasiblərin, menecerlərin və sahibkarların CCT sahəsində son hadisələri izah etməyə kömək etmək üçün online bilet ofislərində olan xəbərləri qısa bir şəkildə təhlil edir.
23:45 30-07-2021 Daha ətraflı ...
İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi kömür hasilatı üçün MET nisbətinə görə deflyator əmsallarını üç ayda bir müəyyən edir və təsdiq edir.
23:00 30-07-2021 Daha ətraflı ...