Bu müddət seçilmiş nəqliyyat növündən asılı olmayaraq, həm də birdən çox nəqliyyat növündən istifadə zamanı istifadə edilə bilər.
DDPIncoterms-2010-VINCULUMVladivostok-GK-IMPORT40-ın gömrük rəsmiləşdirilməsiİstehsalçı və ya satıcı fabrik və ya anbarZavoddan və ya anbardan gediş terminalına çatdırılmaMalların yük terminalına yerləşdirilməsiMalların gəminin göyərtəsinə yerləşdirilməsiDövlət sərhədiBoşaltma limanına dəniz nəqliyyatıGəliş limanında müvəqqəti saxlama anbarında yerləşmə (boşaltma)Bir nəqliyyat vasitəsindən endirməyə hazır olan malların çatdırılmasıYükgöndərənin anbarıQiymətlər sahəsi və satıcının məsuliyyəti DDPXərclər sahəsi və alıcının məsuliyyəti DDPNə vaxt risklərin keçid anı DDP!

Çatdırılmış Duty Pullu (Çatdırılmış Duty Ödənişli), satıcının alıcıya təhvil verildiyi deməkdir məhsulgələn nəqliyyat vasitəsinə idxal üçün lazım olan gömrük rüsumlarından təmizlənib, təyin olunmuş təyin olunmuş yerə yüklənməyə hazırdır. 

DDP satıcıya maksimum məsuliyyət qoyur. Satıcı malın təyinat yerinə çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri və riskləri öz üzərinə götürür və yalnız ixrac üçün deyil, həm də idxal üçün lazım olan gömrük rəsmiləşdirmələrini yerinə yetirməyə, ixrac və idxala görə tutulan hər hansı bir haqqı ödəməyə və bütün gömrük rəsmiyyətlərini yerinə yetirməyə borcludur.

Tərəflərə, nöqtəni razılaşdırılmış təyinat nöqtəsində ən dəqiq müəyyənləşdirmək tövsiyə olunur, çünki bu nöqtədə xərclər və risklər satıcı tərəfindən ödənilir. Satıcıya belə bir seçimin dəqiq şəkildə əks olunduğu daşınma müqavilələrini təqdim etmələri tövsiyə olunur. Satıcı, daşınma müqaviləsi ilə razılaşdırılmış yerə yükləmə xərclərini çəkirsə, tərəflər başqa cür razılaşdırılmadıqda, alıcıdan bu xərclərə görə kompensasiya tələb etməyə haqqı yoxdur.

Tərəflərdən istifadə tövsiyə edilmir DDPsatıcı birbaşa və ya dolayı yolla idxal üçün (idxal rəsmiləşdirilməsi) gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsini təmin edə bilmirsə.

Tərəflər alıcıya idxal üçün gömrük rəsmiləşdirilməsinin bütün risklərini və xərclərini həvalə etmək istəyirsə, bu müddətdən istifadə etmək məsləhətdir DDP.

ƏDV və ya digər vergiləridxal zamanı ödəniləcək, alqı-satqı müqaviləsində başqa cür göstərilməyibsə, satıcı hesabına həyata keçirilir.

Alıcı üçün DDP Rahatdır, çünki ixracatçı malların çatdırılması və gömrük rəsmiləşdirilməsinin təşkilati aspektlərini öz üzərinə götürür, lakin satıcı yenə də bütün bu xərcləri malların maya dəyərinə daxil edəcəkdir. Bu şərtlər alıcı üçün çox rahatdır, çünki anbarındakı malların son qiymətini əvvəlcədən yekun mərhələsində bilir.

Seçdiyiniz zaman nəzərə alınmalı və götürməli olduğunuzu öyrənin DDP Nə zaman fəaliyyət siyahısını bağlayın DDP
  • satıcı ilə aydın şəkildə razılaşmaq və müqavilədə malların çatdırılma yerini müəyyənləşdirmək;
  • zəruri hallarda sığorta şirkəti ilə sığorta şərtlərini razılaşdırmaq;

 

1. Satıcı və alıcının şərtlərdəki ümumi öhdəlikləri DDP

A.1.Satıcı alqı-satqı müqaviləsinə uyğun olaraq alıcını mal, kommersiya hesabı ilə təmin etməyə borcludur -hesab-faktura, eləcə də müqavilənin şərtləri ilə tələb oluna bilən malların alqı-satqı müqaviləsinin şərtlərinə uyğunluğuna dair hər hansı digər sübutlar.
A1-A10 bəndlərində göstərilən istənilən sənəd, tərəflərin razılığı və ya adi olduğu təqdirdə ekvivalent elektron qeyd və ya prosedurla əvəz edilə bilər.
B.1. Alıcı alqı-satqı müqaviləsində göstərildiyi kimi malın qiymətini ödəməlidir.
B1-B10 bəndlərində göstərilən hər hansı bir sənəd, tərəflərin razılığı və ya adi olduğu təqdirdə ekvivalent elektron qeyd və ya digər prosedur şəklində ola bilər.

2. Şərtlər altında lisenziyalar, icazələr, təhlükəsizlik nəzarəti və digər rəsmiyyətlər DDP

A.2.Lazım gələrsə, satıcı öz hesabına və öz riski hesabına ixrac və idxal lisenziyası və ya digər rəsmi icazə almalı və malların ixracı, onların hər hansı bir ölkə vasitəsilə daşınması və malların idxalı üçün zəruri olan bütün gömrük rəsmiyyətlərini yerinə yetirməlidir.
B.2.Lazım gələrsə, alıcı satıcının istəyi ilə, öz riski və hesabına mal idxalı üçün lisenziya və ya digər rəsmi icazənin alınmasında kömək göstərməlidir.

3. Şərtlərdə nəqliyyat və sığorta müqavilələri DDP

A.3.a) Daşınma müqaviləsi
Satıcı, öz vəsaiti hesabına malların müəyyən edilmiş təyin olunmuş yerə və ya razılaşdırılmış təyin olunmuş yerə (əgər varsa) daşınması üçün müqavilə bağlamalıdır. Müəyyən bir nöqtənin razılaşdırılmaması və ya təcrübəyə əsaslanmaq mümkün olmadığı təqdirdə, satıcı razılaşdırılmış təyinat nöqtəsində məqsədləri üçün ən uyğun nöqtəni seçə bilər.
b) Sığorta müqaviləsi
Satıcı alıcının sığorta müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur. Bununla yanaşı, satıcı alıcının istəyi ilə, öz riski və hesabına (xərcləri varsa), alıcının sığorta almaq üçün lazım olan məlumatları təmin etməlidir.
B.3.a) Daşınma müqaviləsi
Alıcının satıcıdan daşınma müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur.
b) Sığorta müqaviləsi
Alıcının satıcıdan sığorta müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur. Bununla birlikdə, alıcı satıcıya öz istəyi ilə sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün lazım olan məlumatları təqdim etməyə borcludur.

4. Malların şərtlər daxilində çatdırılması və qəbulu DDP

A.4.Satıcı, yüklənmiş nəqliyyat vasitəsinə alıcının sərəncamına qoyaraq yükləməyə hazır, razılaşdırılmış nöqtədə, varsa, razılaşdırılmış tarixdə və ya müddətdə təyin olunmuş yerə təyin etməlidir.
B.4.Alıcı A4 bəndinə uyğun olaraq edildiyi zaman malların çatdırılmasını qəbul etməlidir.

5. Şərtlərdə risklərin ötürülməsi DDP

A.5.Satıcı, B4 bəndində göstərilən şərtlər altında itki və ya zərər riski istisna olmaqla, A5 bəndinə uyğun olaraq təhvil verilənə qədər bütün zərərləri və ya zərərləri daşıyır.
B.5.Alıcı malın itirilməsi və ya zədələnməsi üçün bütün riskləri daşıyır.
A4 bəndinə uyğun olaraq çatdırıldığı andan etibarən.
Əgər:
a) alıcı B2 paraqrafına uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, bununla əlaqəli malların itməsi və ya zədələnməsi üçün bütün riskləri daşıyır; və ya
b) alıcı B7 bəndinə uyğun olaraq bildiriş vermir, razılaşdırılmış tarixdən və ya razılaşdırılmış çatdırılma müddəti başa çatdığı gündən başlayaraq malların itməsi və ya zədələnməsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır;
bir şərtlə ki, mallar müqavilənin predmeti olan mallar kimi aydın şəkildə fərdiləşdirilsin.

6 Şərtlər altında xərclərin bölüşdürülməsi DDP

A.6.Satıcı ödəməlidir:
  • A3 a) bəndində göstərilən xərclərə əlavə olaraq, B4 bəndində göstərildiyi kimi, alıcının ödədiyi xərclər istisna olmaqla, A6 bəndinə uyğun olaraq çatdırılana qədər mallarla bağlı bütün xərclər;
  • daşınma müqaviləsinə əsasən satıcıya aid olan təyinat nöqtəsində hər hansı bir yükləmə xərcləri;
  • zərurət olduqda, malların ixracı və idxalı üçün tutulan bütün rüsumlar, vergilər və rüsumlar, habelə malların hər hansı bir ölkə vasitəsilə onun çatdırılmasına qədər daşınması xərcləri ödənilməklə ixrac və idxal üçün zəruri olan gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər. bənd A4.
B.6.Alıcı ödəməlidir:
  • malların çatdırıldığı andan A4 bəndində nəzərdə tutulmuş bütün xərclər;
  • yüklərin daşınma müqaviləsinə əsasən bu xərcləri satıcı ödəmədiyi təqdirdə, təyin olunmuş yerə nəqliyyat vasitəsindən gələn nəqliyyat vasitəsinin qəbulu üçün lazım olan bütün yükləmə xərcləri;
  • B2 bəndinə uyğun olaraq vəzifələrini yerinə yetirməməsi və ya B7 bəndinə uyğun olaraq bildiriş verə bilməməsi nəticəsində yaranan hər hansı əlavə xərclər, malların müqavilənin predmeti olan mallar kimi açıq şəkildə fərdiləşdirildiyi təqdirdə.

7. Alıcıya və satıcıya şərtlər daxilində bildiriş DDP

A.7.Satıcı, alıcının mal qəbul edə bilməsi üçün lazım olan tədbirləri görmək üçün alıcıya müvafiq bildiriş verməlidir.
B.7.Satıcı razılaşdırılmış müddətdə tarixi təyin etmək hüququna malik olduğundan və / və ya malların təyin olunmuş təyinat yerində qəbul nöqtəsində olduqda, satıcı bu barədə müvafiq bildiriş vermək məcburiyyətindədir.

8. Şərtlərdə çatdırılma sənədli sübutu DDP

A.8.Satıcı alıcıya A4 / B4 bəndlərində göstərildiyi kimi malın çatdırılmasını qəbul etməyə imkan verən sənəd təqdim etmək məcburiyyətindədir.
B.8.Alıcı A8 bəndinə uyğun olaraq verilən çatdırılma sübutunu qəbul etməlidir.

9. Malların şərtlər daxilində yoxlanılması, qablaşdırılması, etiketlənməsi və yoxlanılması DDP

A.9.Satıcı A4 bəndinə uyğun olaraq malların təhvil verilməsi üçün zəruri olan malların (keyfiyyətə nəzarət, ölçü, ölçü, sayma) yoxlanılması ilə bağlı bütün xərcləri, habelə ixrac və idxal ölkəsinin səlahiyyətləri tərəfindən təyin edilən yüklərin göndərilmədən əvvəl yoxlanılması xərclərini öz üzərinə götürməlidir.
Satıcı, bu ticarət sektorunda müqavilədə göstərilən malların qablaşdırılmadan göndərilməsi adət olmadıqda, malın qablaşdırılmasını öz hesabına təmin etməyə borcludur. Satıcı, alıcının müqavilə bağlamadan əvvəl xüsusi qablaşdırma tələbləri barədə satıcıya məlumat verməyəcəyi təqdirdə, onların daşınması üçün lazım olan şəkildə qablaşdıra bilər. Markalama qablaşdırılan mallar düzgün işlənməlidir.
B.9.Alıcı, satıcı və ixracat və idxal ölkəsi səlahiyyətlilərinin göstərişlərinə uyğun olaraq, malların göndərilmədən əvvəl məcburi yoxlanılması üçün çəkdiyi xərcləri satıcıya ödəməyə borclu deyil.

10. Şərtlər daxilində məlumat və əlaqədar xərclərin əldə edilməsinə kömək DDP

A.10.Lazım gələrsə, satıcı alıcını vaxtında təmin etməli və ya alıcının tələbi ilə öz riski və xərcləri, sənədləri və məlumatları, o cümlədən alıcının mallarını son təyinat yerinə daşıya biləcəyi təhlükəsizlik məlumatlarını əldə etməsində kömək etməlidir. ), - adı verilən yerdən.
Satıcı, alıcının B10 bəndində göstərildiyi kimi sənədlər və məlumatların əldə edilməsində və ya yardım göstərilməsində göstərdiyi bütün xərcləri və xərcləri ödəməlidir.
B.10.Alıcı satıcıya A10 bəndinə uyğun olaraq hərəkət edə bilməsi üçün təhlükəsizlik məlumatlarına dair tələblər barədə dərhal məlumat verməlidir.
Alıcı, satıcıya A10 bəndində göstərildiyi kimi, çəkdiyi xərcləri və sənədlərin və məlumatların əldə edilməsində göstərilən yardım və ya yardım haqqını ödəməlidir.
Lazım gələrsə, alıcı satıcının malın daşınması, ixracı və idxalı üçün lazım ola biləcəyi hər hansı bir sənəd və məlumat, o cümlədən təhlükəsizlik məlumatı əldə etməsi şərtilə satıcıya öz riski və xərci ilə satıcıya vaxtında məlumat vermək və ya kömək etmək məcburiyyətindədir. hər hansı bir ölkə vasitəsilə nəqliyyat.
Moskva Bələdiyyə Başçısı Sergey Sobyanin, işçilərin ən azı 27% -nin 2021-ci il tarixdən etibarən uzaq işlərə köçürülməsi tələbini ləğv etdi.
16:47 27-01-2021 Daha ətraflı ...
27 yanvar tarixindən etibarən Rusiya Vyetnam, Hindistan, Finlandiya və Qətər ilə beynəlxalq uçuşlarını bərpa edir. Ancaq bu istiqamətlər hələ turistlər üçün əlçatan deyil.
16:35 27-01-2021 Daha ətraflı ...
Fitness Sənayesi Operatorları Birliyi (AOFI), Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə işçilərinə idman xərclərini kompensasiya edən işəgötürənlər üçün vergi endirimi təklifi ilə bir məktub göndərdi.
16:15 27-01-2021 Daha ətraflı ...
Koronavirus pandemiyası, 2020-ci ilin sonuna qədər Moskva Aviasiya Mərkəzinin (UIA) hava limanları vasitəsilə sərnişin axınının yarısını azaldıb.
16:13 27-01-2021 Daha ətraflı ...