Bu müddət seçilmiş nəqliyyat növündən asılı olmayaraq, həm də birdən çox nəqliyyat növündən istifadə zamanı istifadə edilə bilər.
DAPIncoterms-2010-VINCULUMVladivostok-GK-IMPORT40-ın gömrük rəsmiləşdirilməsiİstehsalçı və ya satıcı fabrik və ya anbarZavoddan və ya anbardan gediş terminalına çatdırılmaMalların yük terminalına yerləşdirilməsiMalların gəminin göyərtəsinə yerləşdirilməsiDövlət sərhədiBoşaltma limanına dəniz nəqliyyatıGəliş limanında müvəqqəti saxlama anbarında yerləşmə (boşaltma)Bir nəqliyyat vasitəsindən endirməyə hazır olan malların çatdırılmasıYükgöndərənin anbarıQiymətlər sahəsi və satıcının məsuliyyəti DAPXərclər sahəsi və alıcının məsuliyyəti DAPNə vaxt risklərin keçid anı DAP!

Yerdə çatdırılma, satıcıın nə vaxt çatdıracağını bildirir məhsul razılaşdırılmış bir yerə yüklənməyə hazır olan bir nəqliyyat vasitəsində alıcıya təqdim edilir. Satıcı malların adı çəkilən yerə çatdırılması ilə əlaqədar bütün riskləri daşıyır. Tərəflərə nöqtəni razılaşdırılmış təyinat nöqtəsində ən dəqiq müəyyənləşdirmək tövsiyə olunur, çünki bu nöqtədəki riskləri satıcı daşıyır. Satıcıya belə bir seçimin dəqiq şəkildə əks olunduğu daşınma müqavilələrini təqdim etmələri tövsiyə olunur. Satıcı, daşınma müqaviləsi ilə razılaşdırılmış yerə yükləmə xərclərini çəkirsə, tərəflər başqa cür razılaşdırılmadıqda, alıcıdan bu xərclərə görə kompensasiya tələb etməyə haqqı yoxdur.

DAP əgər varsa, satıcıdan ixrac üçün gömrük rəsmiləşdirilməsini başa çatdırmağı tələb edir. Bununla yanaşı, satıcıdan idxal üçün gömrük rəsmiləşdirmələrini aparmaq, idxal rüsumlarını ödəmək və ya idxal üçün digər gömrük rəsmiləşdirmələrini həyata keçirmək tələb olunmur.

Alıcı satıcıya idxal üçün gömrük rəsmiləşdirilməsini, hər hansı bir idxal rüsumunun ödənilməsini və idxal üçün digər gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsini həvalə etmək istəyirsə, bu müddətdən istifadə etməyiniz məsləhətdir. DDP.

Alıcı üçün DAP bu rahatdır, çünki ixracatçı malların tədarükü ilə bağlı təşkilati məsələləri öz üzərinə götürür. Lakin bütün bu xərclər, satıcı yenə də malların qiymətinə daxil olacaqdır.

Seçdiyiniz zaman nəzərə alınmalı və götürməli olduğunuzu öyrənin DAP. Nə zaman fəaliyyət siyahısını bağlayın DAP

Bu siyahı tam deyil və konkret işdən asılıdır.

 

1. Satıcı və alıcının şərtlərdəki ümumi öhdəlikləri DAP

A.1.Satıcı alqı-satqı müqaviləsinə uyğun olaraq alıcını mal, kommersiya hesabı ilə təmin etməyə borcludur -hesab-faktura, eləcə də müqavilənin şərtləri ilə tələb oluna bilən malların alqı-satqı müqaviləsinin şərtlərinə uyğunluğuna dair hər hansı digər sübutlar.
A1-A10 bəndlərində göstərilən istənilən sənəd, tərəflərin razılığı və ya adi olduğu təqdirdə ekvivalent elektron qeyd və ya prosedurla əvəz edilə bilər.
B.1. Alıcı alqı-satqı müqaviləsində göstərildiyi kimi malın qiymətini ödəməlidir.
B1-B10 bəndlərində göstərilən hər hansı bir sənəd, tərəflərin razılığı və ya adi olduğu təqdirdə ekvivalent elektron qeyd və ya digər prosedur şəklində ola bilər.

2. Şərtlər altında lisenziyalar, icazələr, təhlükəsizlik nəzarəti və digər rəsmiyyətlər DAP

A.2.Lazım gələrsə, satıcı öz hesabına və öz riski hesabına ixrac lisenziyası və ya digər rəsmi icazə almalı və malların hər hansı bir ölkə üzərindən daşınması və daşınması üçün lazım olan bütün gömrük rəsmiyyətlərini yerinə yetirməlidir.
B.2.Lazım gələrsə, alıcı öz hesabına və öz riski ilə bir idxal lisenziyası və ya digər rəsmi icazə sənədini almalı və malların idxalı və onların hər hansı bir ölkə üzərindən daşınması üçün lazım olan bütün gömrük rəsmiyyətlərini yerinə yetirməlidir.

3. Şərtlərdə nəqliyyat və sığorta müqavilələri DAP

A.3.a) Daşınma müqaviləsi
Satıcı, öz hesabına malların adı verilən təyinat yerinə və ya razılaşdırılmış nöqtəyə, əgər varsa, qeyd olunan təyin olunmuş yerə daşınması üçün müqavilə bağlamalıdır. Müəyyən bir nöqtənin razılaşdırılmaması və ya təcrübəyə əsaslanmaq mümkün olmadığı təqdirdə, satıcı təyin olunan yerdə təyinat yerində məqsədə uyğun ən uyğun nöqtəni seçə bilər.
b) Sığorta müqaviləsi
Satıcı alıcının sığorta müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur. Bununla yanaşı, satıcı alıcının istəyi ilə, öz riski və xərcləri (xərcləri olduqda), alıcının sığorta almaları üçün lazım olan məlumatları təmin etməlidir.
B.3.a) Daşınma müqaviləsi
Alıcının satıcıdan daşınma müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur.
b) Sığorta müqaviləsi
Alıcının satıcıdan sığorta müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur. Bununla birlikdə, alıcı satıcıya öz istəyi ilə sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün lazım olan məlumatları təqdim etməyə borcludur.

4. Malların şərtlər daxilində çatdırılması və qəbulu DAP

A.4.Satıcı, yüklənmiş nəqliyyat vasitəsinə alıcının sərəncamına qoyaraq yükləməyə hazır, razılaşdırılmış nöqtədə, varsa, razılaşdırılmış tarixdə və ya müddətdə təyin olunmuş yerə təyin etməlidir.
B.4.Alıcı A4 bəndinə uyğun olaraq edildiyi zaman malların çatdırılmasını qəbul etməlidir.

5. Şərtlərdə risklərin ötürülməsi DAP

A.5.Satıcı, B4 bəndində göstərilən şərtlər altında itki və ya zərər riski istisna olmaqla, A5 bəndinə uyğun olaraq təhvil verilənə qədər bütün zərərləri və ya zərərləri daşıyır.
B.5.Alıcı A4 bəndinə uyğun olaraq malların təhvil verildiyi andan bütün zərər və ya zərər riski daşıyır.
Əgər:
a) alıcı B2 bəndinə uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, mal itkisi və ya ziyanı ilə əlaqədar bütün riskləri daşıyır; və ya
b) alıcı B7 bəndinə uyğun olaraq bildiriş vermək öhdəliyini yerinə yetirmirsə, razılaşdırılmış tarixdən və ya razılaşdırılmış çatdırılma müddəti başa çatdığı gündən başlayaraq malların itməsi və ya zədələnməsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır;
bir şərtlə ki, mallar müqavilənin predmeti olan mallar kimi aydın şəkildə fərdiləşdirilsin.

6 Şərtlər altında xərclərin bölüşdürülməsi DAP

A.6.Satıcı ödəməlidir:
  • A3 a) bəndində göstərilən xərclərə əlavə olaraq, B4 bəndində göstərildiyi kimi, alıcının ödədiyi xərclər istisna olmaqla, A6 bəndinə uyğun olaraq çatdırılana qədər mallarla bağlı bütün xərclər;
  • daşınma müqaviləsinə əsasən satıcıya aid olan təyinat nöqtəsində hər hansı bir yükləmə xərcləri;
  • zərurət olduqda, A4 bəndində göstərildiyi kimi, ixrac edildikdə gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, malların ixracından tutulan bütün rüsumların, vergilərin və digər xərclərin ödənilməsi, habelə çatdırılmadan əvvəl hər hansı bir ölkə üzərindən nəqliyyat xərcləri.
B.6.Alıcı ödəməlidir:
  • malların çatdırıldığı andan A4 bəndində nəzərdə tutulmuş bütün xərclər;
  • yüklərin daşınma müqaviləsinə əsasən bu xərcləri satıcı ödəmədiyi təqdirdə, təyin olunmuş yerə nəqliyyat vasitəsindən gələn nəqliyyat vasitəsinin qəbulu üçün lazım olan bütün yükləmə xərcləri;
  • alıcının B2 bəndinə uyğun olaraq öhdəlikləri yerinə yetirməməsi və ya B7 bəndinə uyğun olaraq bildirişin verilməməsi nəticəsində satıcı tərəfindən çəkilən hər hansı əlavə xərclər, malların müqavilə predmeti olan mallar kimi açıq şəkildə fərdiləşdirildiyi təqdirdə;
  • zərurət olduqda gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparılması xərcləri, habelə malların idxalı zamanı ödənilən vergi, rüsum və digər rüsumların ödənilməsi.

7. Alıcıya və satıcıya şərtlər daxilində bildiriş DAP

A.7.Satıcı, alıcının mal qəbul edə bilməsi üçün lazım olan tədbirləri görmək üçün alıcıya müvafiq bildiriş verməlidir.
B.7.Alıcının razılaşdırılmış müddətdə tarixi təyin etmək hüququ verildiyi və / və ya təyin olunmuş təyinat yerində çatdırılma nöqtəsi verildiyi üçün satıcıya bu barədə müvafiq bildiriş vermək məcburiyyətindədir.

8. Şərtlərdə çatdırılma sənədli sübutu DAP

A.8.Satıcı alıcıya A4 / B4 bəndlərində göstərildiyi kimi malın çatdırılmasını qəbul etməyə imkan verən sənəd təqdim etmək məcburiyyətindədir.
B.8.Alıcı A8 bəndinə uyğun olaraq verilən çatdırılma sənədini qəbul etməlidir.

9. Malların şərtlər daxilində yoxlanılması, qablaşdırılması, etiketlənməsi və yoxlanılması DAP

A.9.Satıcı A4 bəndinə uyğun olaraq malların təhvil verilməsi üçün zəruri olan malların (keyfiyyətə nəzarət, ölçü, ölçmə, sayma) yoxlanılması ilə bağlı bütün xərcləri, habelə ixrac ölkəsinin səlahiyyətləri tərəfindən müəyyən edilmiş malların göndərilmədən əvvəl yoxlanılması ilə bağlı xərcləri öz üzərinə götürməlidir.
Satıcı, bu ticarət sektorunda müqavilədə göstərilən malların qablaşdırılmadan göndərilməsi adət olmadıqda, malın qablaşdırılmasını öz hesabına təmin etməyə borcludur. Satıcı, alıcının müqavilə bağlamadan əvvəl xüsusi qablaşdırma tələbləri barədə satıcıya məlumat verməyəcəyi təqdirdə, onların daşınması üçün lazım olan şəkildə qablaşdıra bilər. Markalama qablaşdırılan mallar düzgün işlənməlidir.
B.9.Bu yoxlama ixrac ölkəsinin səlahiyyətli orqanlarının göstərdiyi kimi aparılmadığı təqdirdə, alıcı, yükün göndərilməzdən əvvəl məcburi yoxlanılması xərclərini ödəməlidir.

10. Şərtlər daxilində məlumat və əlaqədar xərclərin əldə edilməsinə kömək DAP

A.10.Lazım gələrsə, satıcı alıcını vaxtında təmin etməli və ya alıcının tələbi ilə öz riski və xərcləri, sənədləri və məlumatları, o cümlədən alıcının mal idxalı və / və ya onları son yerə çatdırması üçün lazım olan təhlükəsizlik məlumatlarını əldə etməsində kömək etməlidir. təyinat.
Satıcı, alıcının B10 bəndində göstərildiyi kimi sənədlər və məlumatların əldə edilməsində və ya yardım göstərilməsində göstərdiyi bütün xərcləri və xərcləri ödəməlidir.
B.10.Alıcı satıcıya A10 bəndinə uyğun olaraq hərəkət edə bilməsi üçün təhlükəsizlik məlumatlarına dair tələblər barədə dərhal məlumat verməlidir.
Alıcı, satıcıya A10 bəndində göstərildiyi kimi, çəkdiyi xərcləri və sənədlərin və məlumatların əldə edilməsində göstərilən yardım və ya yardım haqqını ödəməlidir.
Lazım gələrsə, alıcı satıcıya vaxtında məlumat verməli və ya satıcının tələbi ilə, satıcının tələbi ilə, öz riski və xərcləri, sənədlər və məlumatlar, o cümlədən satıcı tərəfindən daşınması, malların ixracı və istənilən nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması üçün tələb oluna biləcək təhlükəsizlik məlumatlarını əldə etməsinə kömək etməlidir. ölkə.
С 27 января возобновится авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Однако все эти страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев.
15:54 26-01-2021 Daha ətraflı ...
Xarici forma 11 (qısa), XML formatında elektron təqdimat yükləmək imkanı ilə, Rosstat-ın 15.07.2020-ci il tarixli 384 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş "Qeyri-kommersiya təşkilatlarının əsas fondlarının (fondlarının) mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumat", versiya 18-01-2021. Xarici forma 11 "Məlumat ...
01:54 26-01-2021 Daha ətraflı ...
Rostrud, işəgötürənin tətilin başlaması barədə işçini əlavə olaraq bildirməli olub olmadığını izah etdi, əgər işçi tətil edildiyi zaman tətil cədvəli ilə tanış olarsa.
00:35 26-01-2021 Daha ətraflı ...