menyu

Rüsumsuz gömrük proseduru

Maddə 243. Rüsumsuz ticarət üçün gömrük prosedurunun məzmunu və tətbiqi

 1. Gömrük proseduru rüsumsuz ticarət - xarici mallara və Birliyin mallarına tətbiq olunan, bu malların idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq ödəmədən rüsumsuz mağazalarda pərakəndə satışa qoyulduğu və satıldığı gömrük proseduru; malların bu gömrük proseduru altına qoyulması və bu cür gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtləri nəzərə alınmaqla xarici mallarla əlaqədar kompensasiya rüsumları.
 2. Rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar satılır:
  1. Birliyin gömrük ərazisini tərk edən fiziki şəxslər;
  2. Birliyin gömrük ərazisinə gələn şəxslər;
  3. bir Üzv Dövlətdən digər Üzv Dövlətə səyahət edən fiziki şəxslər və başqa Üzv Dövlətdən bir Üzv Dövlətə daxil olan fiziki şəxslər;
  4. Birliyin gömrük ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklər, konsulluq idarələri, dövlətlərin beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara və ya onların nümayəndəliklərinə nümayəndəlikləri, habelə diplomatik nümayəndəliyin diplomatik heyəti üzvləri, konsulluq işçiləri və birlikdə yaşayan ailə üzvləri onlar, dövlətlərin beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara və ya onların nümayəndəliklərinə nümayəndəliklərinin işçiləri (işçiləri, vəzifəli şəxsləri);
  5. digər təşkilatlar və ya onların nümayəndəlikləri və işçiləri, əgər bu cür təşkilatlar və ya onların nümayəndəliklərinin yerləşdiyi ərazidə Üzv Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu cür icrası nəzərdə tutulursa.
 3. Rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar, Birliyin gömrük sərhədindən malların keçirildiyi yerlərdə fəaliyyət göstərən rüsumsuz mağazalarda bu maddənin 1-ci bəndinin 3 - 2-cü yarımbəndlərində göstərilən şəxslərə satılır.
 4. Bu maddənin 2-ci bəndinin 2-ci bəndində göstərilən şəxslərə malların satışına Birliyin gömrük sərhədindən hava və su nəqliyyatı ilə malların keçirildiyi yerlərdə fəaliyyət göstərən rüsumsuz dükanlarda icazə verilir və bu, Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi, habelə malların Birliyin gömrük sərhədindən digər nəqliyyat vasitələri ilə keçirildiyi yerlərdə.
  Bu maddənin 2-ci bəndinin 2-ci yarımbəndində göstərilən şəxslərə malların satıldığı malların gömrük sərhədindən keçməsi üçün yerlərin siyahısı üzv dövlətlərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
 5. Bu maddənin 3-ci bəndinin 2-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə malların satışına hava yolu ilə Birliyin gömrük sərhədindən keçdikləri yerlərdə fəaliyyət göstərən rüsumsuz mağazalarda icazə verilir.
 6. Rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar, bu maddənin 4-ci bəndinin 5 və 2-ci bəndlərində göstərilən şəxslərə Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş rüsumsuz mağazalarda satılır.
 7. Birlik mallarırüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, bu maddənin 1-ci bəndinin 2-ci yarımbəndində göstərilən şəxslərə satılan Birlik mallarının statusunu itirir.
  Bu maddənin 2-ci bəndinin 5-2-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslərə satılan rüsumsuz ticarətin gömrük proseduru altında yerləşdirilən Birlik malları Birlik mallarının statusunu qoruyur.
  Xarici mallar, rüsumsuz ticarətin gömrük proseduru altına qoyulmuş, bu maddənin 4-ci bəndinin 5 və 2-ci bəndlərində göstərilən şəxslərə satılmış, bu satışdan sonra Birliyin malı statusunu əldə edir.
 8. Rüsumsuz gömrük proseduru, rüsumsuz mağazanın yerləşdiyi Üzv Dövlətin qanunlarına uyğun olaraq dövriyyəsi qadağan olunmuş mallara şamil edilmir.
  Komissiya barəsində rüsumsuz ticarətin gömrük proseduru tətbiq olunmayan digər malların siyahısını müəyyən etmək hüququna malikdir. (Bax Avrasiya İqtisadi Komissiyası Kollegiyasının 203-ci il tarixli 11.12.2018 saylı Qərarı)
 9. Rüsumsuz alış-veriş gömrük proseduru altına qoyulmadan rüsumsuz mağazalar bu rüsumsuz dükanların işini təmin etmək üçün lazım olan malları yerləşdirə və istifadə edə bilər.

Maddə 244. Malların rüsumsuz ticarət gömrük proseduruna yerləşdirilməsi və bu cür gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtləri

 1. Malların rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinin şərtləri bu Məcəllənin 7-ci maddəsinə uyğun olaraq qadağan və məhdudiyyətlərə riayət etməkdir.
 2. Rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların bəyannaməçisi yalnız bu malların yerləşəcəyi və satılacağı rüsumsuz mağazanın sahibi olan bir şəxs ola bilər.
 3. Malların rüsumsuz ticarət üçün gömrük proseduruna uyğun istifadəsi şərtləri:
  1. rüsumsuz mağazalarda mal tapmaq;
  2. malların rüsumsuz dükanlarda bu Məcəllənin 2-cü maddəsinin 243-ci bəndində göstərilən şəxslərə satılması;
  3. bu Məcəllənin 245-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş, rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş bəzi xarici malların satış şərtlərinə riayət edilməsi.

Maddə 245. Rüsumsuz dükanlarda rüsumsuz alış-veriş gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların müəyyən kateqoriyasının satılması şərtləri

Gömrük rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş alkoqollu içkilər və pivə, tütün və tütün məmulatları kimi mallar rüsumsuz dükanlarda bu Məcəllənin 2-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 243-ci yarımbəndində göstərilən şəxslərə kəmiyyət normalarında satılır. içərisində şəxsi istifadə üçün mallar gömrük rüsumu və vergisi ödəmədən Birliyin gömrük ərazisinə gətirilir.

Maddə 246. Rüsumsuz ticarət üçün gömrük prosedurunun tamamlanması və ləğvi

 1. Rüsumsuz ticarət gömrük prosedurunun tətbiqi, xarici malların satışı istisna olmaqla, bu Məcəllənin 2-cü maddəsinin 243-ci bəndində göstərilən şəxslərə bu gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların rüsumsuz dükanlarda satılması ilə başa çatır. bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 243-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə.
 2. Bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 243-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə rüsumsuz dükanlarda rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici mallar satılarkən, rüsumsuz ticarət üçün gömrük prosedurunun qüvvəyə minməsi bu xarici mallar daxili istehlak üçün buraxılması üçün gömrük proseduru altında.
 3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən xarici mallarla əlaqəli, daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün mallar üçün bəyannamə, rüsumsuz mağazanın sahibi tərəfindən ən geci 10-get bu malların satıldığı aydan sonrakı ayın günü.
  Malların sərbəst buraxılmasından imtina edildiyi təqdirdə, daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün göstərilən mallara dair mallara dair bəyannamə rüsumsuz mağazanın sahibi tərəfindən 5 iş günündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir. malların buraxılmasının rədd edildiyi gündən sonrakı gün.
 4. Rüsumsuz gömrük proseduruna qoyulmuş xarici mallar üçün rüsumsuz gömrük proseduruna xitam verilə bilər:
  1. bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər altında malların xarici mallara tətbiq olunan gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi;
  2. bu Məcəllənin 39-cu fəslinə uyğun olaraq Birliyin gömrük ərazisindən ixrac olunan malların gəmi və ya hava gəmilərinə göndərilməsi.
 5. Rüsumsuz gömrük proseduru altında yerləşdirilən Birlik mallarına münasibətdə rüsumsuz gömrük prosedurunun fəaliyyətinə xitam verilə bilər:
  1. malların ixrac üçün gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  2. bu malların bəyannaməsi əsasında malların rüsumsuz dükandan Birliyin gömrük ərazisinə ixracı.
 6. Rüsumsuz dükanın fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən sonrakı 3 ay ərzində rüsumsuz dükanın fəaliyyətini dayandırması halında, gömrük rüsumsuz proseduru altında yerləşdirilən xarici mallar xarici ölkələrə tətbiq olunan gömrük prosedurlarına tabedir. mallar və Birlik malları - binalara, gömrük rüsumsuz mağazadan Birliyin gömrük ərazisinə ixrac və ya ixrac gömrük proseduru altında.
  Bu cür hərəkətlər göstərilən müddətdə həyata keçirilmədikdə, bu müddətdən sonra rüsumsuz ticarətin gömrük proseduruna xitam verilir və mallar bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən saxlanılır.

Maddə 247. Gömrük rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) xarici mallarla əlaqəli idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyinin yaranması və xitam verilməsi və onların hesablanması

 1. Gömrük rüsumsuz ticarətin gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici mallarla əlaqəli idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi bəyannaməçi üçün mallar üçün bəyannaməni qeydə aldığı andan etibarən yaranır.
 2. Gömrük rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altında yerləşdirilən (yerləşdirilən) xarici mallarla əlaqəli idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi bəyannaməçi tərəfindən aşağıdakı hallar olduqda ləğv edilir:
  1. bu malların bu Məcəllənin 1-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 4, 5, 2 və 243-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslərə satılması;
  2. bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 243-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə satılmış bu malların daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi;
  3. bu malların bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi, bu maddənin 2-cü bəndinin 4-ci bəndində göstərilən hallar baş verdikdən sonra bu malların gömrük prosedurlarına yerləşdirilməsi və (və ya) tədarük kimi istifadəyə buraxılması bu Məcəllənin 39-cu fəslinə uyğun olaraq Birliyin gömrük ərazisindən gəmilərdə və ya hava gəmilərində ixrac edildikdə;
  4. bu Məcəllənin 7-cu maddəsinin 129-ci bəndinə uyğun olaraq gömrük prosedurlarına əsasən rüsumsuz ticarət üçün gömrük prosedurunun qüvvəsinə xitam verilmiş malların yerləşdirilməsi;
  5. idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək və (və ya) bu maddənin 5-cı bəndinə uyğun olaraq hesablanmış və ödəniləcək məbləğlərdə onların toplanması öhdəliyinin yerinə yetirilməsi;
  6. Üzv Dövlətlərin gömrük tənzimləməsinə dair qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük orqanı tərəfindən xarici malların qəza və ya fors-major səbəbi ilə məhv edilməsi və (və ya) geri qaytarılmayan itkisi və ya nəticədə bu malların geri qaytarılmayan itkisi faktı kimi tanınması bu xarici mallara münasibətdə bu Məcəlləyə uyğun olaraq məhv edilmədən və ya geri qaytarılmayan itkiyə məruz qalma halları istisna olmaqla, normal daşınma (daşınma) və (və ya) saxlanma şəraitində təbii itki. rüsumlar, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları gəldi;
  7. rüsumsuz ticarətin gömrük proseduruna uyğun olaraq malların sərbəst buraxılmasından imtina - idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, mallar üçün bəyannamə qeydiyyatı zamanı yaranan xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar;
  8. bu Məcəllənin 113-cü maddəsinə uyğun olaraq mallar üçün bəyannamənin ləğvi və (və ya) bu Məcəllənin 4-ci maddəsinin 118-cü bəndinə uyğun olaraq malların buraxılışının ləğvi - idxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi borcları ödəmək öhdəliyi ilə əlaqədar , mallar üçün bəyannamənin qeydiyyatı zamanı yaranan antidempinq, kompensasiya rüsumları;
  9. həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların müsadirə edilməsi və ya üzv bir dövlətin mülkiyyətinə (gəlirinə) çevrilməsi;
  10. bu Məcəllənin 51-ci fəslinə uyğun olaraq malların gömrük orqanı tərəfindən saxlanılması;
  11. cinayət hesabatı yoxlanılarkən, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat (inzibati icraat) aparılarkən götürülmüş və ya həbs edilmiş malların müvəqqəti saxlanması və ya gömrük prosedurlarından birinin altına yerləşdirilməsi. bu cür malların əvvəllər buraxılmaması halında onları geri qaytarmaq qərarı verildi.
 3. İdxal gömrük rüsumlarını, vergiləri, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarını ödəmək öhdəliyi bu maddənin 4-cü bəndində göstərilən hallar baş verdikdə yerinə yetirilir.
 4. Aşağıdakı hallar olduqda, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarix:
  1. rüsumsuz ticarətin gömrük proseduruna uyğun olaraq malların istifadəsi şərtlərinin pozulması halında - malların istifadəsi üçün müəyyən edilmiş şərtləri pozan hərəkətlərin edildiyi gün və bu gün təyin edilmədikdə, - malların rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altına yerləşdirildiyi gün;
  2. qəza və ya fors-major səbəbi ilə təbii nəqliyyat itkisi və ya (və ya) saxlama şəraitində təbii itki nəticəsində yaranan məhv və (və ya) bərpa olunmayan itkilər xaricində xarici malların itkisi halında, malların itirildiyi gün və əgər bu gün müəyyən edilməyibsə - malların rüsumsuz ticarət gömrük proseduruna yerləşdirildiyi gün;
  3. bu Məcəllənin 3-cı maddəsinin 246-cü bəndinin 3-ci bəndində göstərilən müddətdə bu Məcəllənin 2-cü maddəsinin 243-ci bəndinin 3-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə satılan xarici mallara münasibətdə mallar üçün bəyannamə təqdim edilməyibsə; - bu Məcəllənin 246-cı maddəsinin XNUMX-cü bəndinin birinci bəndində göstərilən müddətin son günü;
  4. bu Məcəllənin 3-cı maddəsinin 246-cü bəndinin ikinci bəndində göstərilən müddətdə bu Məcəllənin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 243-cü yarımbəndində göstərilən şəxslərə satılan xarici mallara münasibətdə, mallar üçün bəyannamə təqdim edilməyibsə; - bu Məcəllənin 3-cı maddəsinin 246-cü bəndinin ikinci bəndində göstərilən müddətin son günü.
 5. Bu maddənin 4-cı bəndində göstərilən hallar olduqda, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödənilməlidir, sanki rüsumsuz ticarət gömrük proseduru altına qoyulmuş xarici mallar ödəmə üçün tarif güzəştləri və güzəştləri tətbiq edilmədən daxili istehlak üçün buraxılma gömrük proseduru altına qoyulmuşdur. idxal gömrük rüsumları və vergiləri.
  İdxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının hesablanması üçün, gömrük orqanı tərəfindən qeydiyyata alındığı gündən etibarən, idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının dərəcələri tətbiq olunur. malların rüsumsuz ticarət gömrük proseduruna yerləşdirilməsi üçün verilmiş mallara dair bəyannamə.
 6. Bu maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq ödənilmiş (toplanan) idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının məbləğlərinə görə faizlər ödənilir, sanki göstərilən məbləğlərə görə ödəniş təxirə salınıb idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi üçün son tarixin bitdiyi gün malların gömrük proseduru altında rüsumsuz ticarətə yerləşdirildiyi tarix. Göstərilən faizlər bu Məcəllənin 60-cı maddəsinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir.
 7. Malların bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurları altına qoyulması və (və ya) İttifaqın gömrük ərazisindən ixrac edilən gəmi və ya hava gəmilərində ixrac edilən təchizat kimi istifadə üçün buraxılması halında, bu Məcəllənin 39-cu fəslinə uyğun olaraq gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları və (və ya) onların toplanması (bütöv və ya qismən) idxal gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumları ödəmə və (və ya) ) bu maddəyə uyğun olaraq toplanan bu Məcəllənin 10-cu fəsli və 76-cı maddəsinə uyğun olaraq geri qaytarılır (əvəzləşdirilir).